Zawiadomienie

Zabrze, dnia 21.05.2021 r.

ADM.261.79.2021.BG 

ZAWIADOMIENIE 

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż działając na podstawie pkt XV p pkt.3 zapytania ofertowego ADM.261.79.2021.BG z dnia 27.04.2021 r. dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

W dniu dzisiejszym tj. 21.05.2021 r. firma GOLDEN TAXI Sp. z o.o., wystąpiła do Zamawiającego z pismem w sprawie odstąpienia od podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie pkt XV p pkt.3 zapytania ofertowego z dnia 27.04.2021 r. …”jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.”

                Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje wyboru kolejnej najwyżej ocenionej oferty tj. PPUH Mirko Mirosław Gajda ul. Przemysłowa 10 32-620 Brzeszcze, cena oferty : 16.128,00 zł słownie : szesnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100.

Oferta otrzymała 96,53 pkt i była II najwyżej ocenioną ofertą.

plik do pobrania:

2105 zawiadomienie o dokonaniu ponownego wyboru oferty
[2105 zawiadomienie o dokonaniu ponownego wyboru oferty.pdf – Pobrano 141 razy – 510,34 KB]