“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Miasto Zabrze przystąpiło do konkursu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, na realizację którego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło łączną kwotę 505 000 000,00 zł.

Na realizację zadania w bieżącym roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło dla mieszkańców Miasta Zabrze kwotę 540 192,00 złotych.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany na terenie Miasta Zabrze do dnia 31 grudnia 2024 r.

W imieniu Miasta Zabrze Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są :

  • osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej) wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426, z późn. zm.) lub orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych;

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z usług w ramach Programu przysługuje osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, w tym osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom niepełnosprawnym z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności z potrzebą szerokiego zakresu usług asystenckich).

 

Dofinansowanie projektu: 540 192, 00

Całkowita wartość projektu: 540 192, 00

 

W ramach tegorocznej edycji Programu przewidziano wsparcie dla co najmniej 44 osób, w tym:

15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;

14 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;

5 osób z o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;

6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;

4 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

252 godziny rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

240 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

192 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

156 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

180 godzin rocznie dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o dostarczenie:

  • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu)

  • Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu)

  • Klauzuli informacyjnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 /na poziomie Ministerstwa oraz Gminy/ (ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu)

     

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zabrzu.

W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

 

Przed przystąpieniem do udziału należy zapoznać się z treścią PROGRAMU

Program-aoon-jst-edycja-2024.pdf
[Program-aoon-jst-edycja-2024.pdf – Pobrano 21 razy – 259,14 KB]

 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do przystąpienia do Programu można znaleźć TUTAJ

Zalacznik-nr-1-Karta-zgloszenia.docx
[Zalacznik-nr-1-Karta-zgloszenia.docx – Pobrano 109 razy – 28,25 KB]

Zalacznik-nr-2-Karta-zakresu-czynnosci.docx
[Zalacznik-nr-2-Karta-zakresu-czynnosci.docx – Pobrano 103 razy – 18,76 KB]

Zalacznik-nr-3-Klauzula-informacyjna-RODO.docx
[Zalacznik-nr-3-Klauzula-informacyjna-RODO.docx – Pobrano 95 razy – 25,86 KB]

Dokumenty w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ulicy 3-go Maja 16  w pokoju nr 18 /parter/ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-10:30 oraz 14:30-15:30.

 

Wypełnione dokumenty wraz z podpisami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ulicy 3-go Maja 16 – kancelaria /parter/ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-10:30 oraz 14:30-15:30.

 

W przypadku jeżeli chcą Państwo otrzymać potwierdzenie o złożeniu dokumentów prosimy o przygotowanie kopii.