W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu działa 5 świetlic środowiskowych.
Uczęszczają do nich dzieci w wieku od 5 do 14 lat, które wymagają wsparcia i opieki.

Praca w świetlicach odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

 • grupa młodsza: 5-8 lat
 • grupa starsza: 9-14 lat

Świetlice środowiskowe są placówkami wsparcia dziennego i są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00 w okresie od września do czerwca.

Okres wakacji (lipiec) i ferii ferii zimowych to czas przeznaczony na ciekawe aktywne spędzanie czasu . W tym okresie świetlica czynna jest dla dzieci w godz od 9:00 do 15:00.

W ramach pracy świetlic środowiskowych realizowana jest pomoc dla uczestników oraz także dla rodziców i opiekunów.

Nabór dzieci do świetlicy odbywa się na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych. Pobyt dziecka w świetlicach jest bezpłatny.

Nasze świetlice zapewniają dzieciom:

 • opiekę w czasie wolnym, po zajęciach szkolnych
 • pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
 • organizowanie dzieciom kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
 • kształtowanie u dzieci społecznie akceptowanych zachowań
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia własnej wartości
 • tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu higieny osobistej
 • pomoc w kryzysach szkolnych, osobistych, rodzinnych, rówieśniczych
 • rozwój osobisty dzieci
 • poprawę sprawności fizycznej

W ramach świetlic oferujemy:

 • zajęcia edukacyjne: odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości w nauce
 • zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, taneczne, muzyczne
 • zajęcia sportowo-ruchowe: gry i zabawy zespołowe
 • zajęcia kulturalno-rozrywkowe: wyjścia podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich
 • zajęcia mające za zadanie wspomagać dzieci w wszechstronnym rozwoju

Pracownicy świetlic systematycznie współpracują ze szkołami, poradniami specjalistycznymi, poradniami zdrowia, kuratorami i pracownikami socjalnymi. Ponadto pomagają rodzinom dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych w zakresie pracy socjalnej, wsparcia rodziny w rozwiązywaniu jej życiowych problemów, odbudowywania funkcji opiekuńczych.

Nasze świetlice zlokalizowane są w kilku dzielnicach Zabrza:

 • Świetlica Środowiskowa ul. Plac Krakowski 4, tel.: 32 275 30 44,  czynna w godzinach 12:00-18:00
 • Świetlica Środowiskowa ul. Wyzwolenia 7, tel.: 32 271 64 31-32, czynna w godzinach12:00-18:00
 • Świetlica Środowiskowa ul. Bytomska 106, tel.: 723 335 062, czynna w godzinach 12:00-18:00
 • Świetlica Środowiskowa ul. Tarnopolska 57, tel.: 32 274 28 39, czynna w godzinach12:00-18:00
 • Świetlica Środowiskowa ul. Andersa 34, tel.: 695 900 692, czynna w godzinach 12:00-18:00
  (pracownicy świetlic w godzinach 10:00-12:00 wykonują pracę w terenie)