OGŁOSZENIE
Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu z dnia 16 marca 2020 r. – zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu w zakresie:
1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
4. Przyjmowania skarg i wniosków;
5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.
REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW
Interesanci mogą kontaktować się z organem:
1. korespondencyjnie na adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 16
2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl
3. e-mailowo na adres: pzon@mopr.zabrze.pl
4. telefonicznie: (32) 277-78-45; (32) 277-78-52; (32) 277-78-78

do pobrania:

Zarządzenie PZON COVID-19
[Zarządzenie PZON COVID-19.pdf – Pobrano 36 razy – 1 MB]

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 • karty parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie Zabrza oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu
ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze

Przyjmowanie stron odbywa się w pokoju 001 (parter) w godzinach:
poniedziałek 9:00 – 15:00
wtorek 9:00 – 12:00
środa 9:00 – 12:00
czwartek 11:00- 18:00
piątek NIECZYNNE

Kontakt:
tel. 32 277 78 52 oraz 32 277 78 45.
e-mail: pzon@mopr.zabrze.pl

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
dr Michał Paluch

Podstawa prawna działalności:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018r., poz.2027)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016r. poz. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014r. poz. 818)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 843)
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast