INFORMACJA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA BIEGU TERMINOM W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu mając na względzie zasadę wynikającą z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875; dalej: zmKoronowirU). Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; dalej: KoronowirU). Przy czym zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 68 zmKoronowirU do terminów, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. stosuje się następujące regulacje:

 • terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 KoronowirU, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że pierwszym dniem terminu będzie 25 maja 2020 r.1;
 • terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 KoronowirU biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że terminy te będą biegły dalej od 25 maja 2020 r.1

Przepisy te przewidywały m.in.: że terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych (w tym sądowo-administracyjnych) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie biegną, czyli nie rozpoczynają swojego biegu, a jeżeli zdążyły rozpocząć swój bieg, ulegają zawieszeniu.

Dotyczy to przykładowo:
• terminów na wniesienie odwołania od decyzji,
• wniesienia zażalenia od postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym,
• usunięcia braków formalnych podania.

UWAGA

TERMINY ROZPOCZNĄ SWÓJ BIEG ALBO BĘDĄ BIEGŁY DALEJ NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY W POUCZENIU DO KONKRETNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA LUB W PIŚMIE POINFORMOWANO O TYM, ŻE OKREŚLONY TERMIN LICZONY OD MOMENTU DORĘCZENIA, NIE BIEGNIE W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII.

1. 7 dniem od momentu wejścia w życie przepisów zmKoronowirU jest dzień 23 maja 2020 r. jednakże, bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie może rozpocząć się w dzień wolny od pracy.

 

do pobrania:

Terminy od 25 maja 2020
[Terminy od 25 maja 2020.pdf – Pobrano 114 razy – 394 KB]

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 • karty parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie Zabrza oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu
ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze

Przyjmowanie stron odbywa się w pokoju 001 (parter) w godzinach:
poniedziałek 9:00 – 15:00
wtorek 9:00 – 12:00
środa 9:00 – 12:00
czwartek 11:00- 18:00
piątek NIECZYNNE

Kontakt:
tel. 32 277 78 52 oraz 32 277 78 45.
e-mail: pzon@mopr.zabrze.pl

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
dr Michał Paluch

Podstawa prawna działalności:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz.2027)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843)
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast