Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony w macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa   domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
 

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom których dochód na osobę  wynosi:

na osobę samotnie gospodarującą 776 zł
na osobę w rodzinie 600 zł

Dochód rodziny (na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej ) – oznacza sumę miesięcznych przychodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty przychodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego określonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

Rodzaje świadczeń o przyznanie których mogą ubiegać się osoby lub rodziny

Świadczenia pieniężne: 

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • pomoc rzeczowa, w tym  na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne  ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Osoby ubiegające się o powyższe świadczenia muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej.
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny jednego z Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej. Wywiad środowiskowy obowiązuje przy wszystkich rodzajach świadczeń, przeprowadza się go w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej.

Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego

Osoby i rodziny korzystające z świadczeń pieniężnych są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji dochodowej, osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych z dzielnicy gdzie byli ostatnio zameldowani lub do niżej wymienionych placówek:

Dom Noclegowy ul. Trocera 63
Przytulisko im. Św. Brata Alberta ul. Kochanowskiego 26
Ośrodek wsparcia dla kobiet
ul. Ofiar Katynia  48
Ogrzewalnia ul. Stalmacha 7