Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 w Kończycach

Od 1 sierpnia 2016 roku Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Kończyce a Obecnie Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, zmienił swoją siedzibę i znajduje się przy ulicy Przemysłowa 6 (za dawnym marketem SIMPLY a obecnie Auchan, przy Rondzie Sybiraków, na terenie dawnej piekarni).

ul. Przemysłowa 6
41-800 Zabrze

Tel. 32 275 03 52, 32 275 05 62

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

Pracownicy socjalni przyjmują strony w godzinach 7.30 – 10.30 oraz 14.30 – 15.30.
W każda środę w godzinach od 8.30 do godziny 10.30 odbywają się zebrania z pracownikami socjalnymi w celu omówienia bieżących spraw. W tymże dniu w podanych powyżej godzinach pracownicy socjalni nie przyjmują stron.

W DPPS Kończyce obecnie pracuje ponadto:
1 inspektor i 12 pracowników socjalnych, z których jeden pełni dodatkowo funkcję koordynatora ds. uzależnień, dwóch zajmuje się prowadzeniem Programu Operacyjnego „Drogowskaz” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych a kolejnych dwóch zajmuje się pracą środowiskową. Ponadto jeden z pracowników pracuje w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty”.

U pracowników socjalnych można ubiegać się m.in. o następującą pomoc:

 • doraźna pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych
 • dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu
 • dożywianie dla osób pełnoletnich w formie jednego gorącego posiłku dziennie
 • pomoc finansowa w formie zasiłku stałego i ubezpieczenia zdrowotnego przy nim z powodu wieku lub stanu zdrowia
 • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni ze środków publicznych
 • usługi opiekuńcze
 • kompletowanie dokumentów do Domu Pomocy Społecznej
 • skierowanie do domu noclegowego
 • skierowanie do placówki dla ofiar przemocy (schroniska)
 • pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
 • pomoc osobom uzależnionym bądź współuzależnionym
 • skierowanie do mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • skierowanie do Środowiskowego Domu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (warsztaty terapii zajęciowej)
 • skierowania do magazynu odzieżowego MOPR Zabrze
 • pracę socjalną polegającą na pomocy osobom i rodzinom w celu ich usamodzielnienia
 • skierowanie do radcy prawnego MOPR Zabrze celem uzyskania porady prawnej
 • skierowanie do psychologa MOPR Zabrze zajmującego się terapią rodzin
 • skierowanie do nieodpłatnego odbioru drewna opałowego
 • skierowanie do nieodpłatnego odbioru żywności w ramach Programu Pomocy Żywnościowej
 • poradnictwo i pomoc w zakresie pokierowania do innych instytucji i organizacji gdzie można uzyskać pomoc.

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej współpracuje z „Caritas” Polska, hospicjum, Towarzystwem Świętego Brata Alberta w Zabrzu, Kołem Charytatywnym w Zabrzu – Pawłowie, Radą Dzielnicy, I Komisariatem Policji w Zabrzu, Strażą Miejską, Ruchem Obrony Bezrobotnych, Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz Rejonowymi Przychodniami Lekarskimi znajdującymi się w obrębie rejonu DPPS Kończyce, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi m.in. warsztaty terapii zajęciowej i pomagającymi osobom uzależnionym i ofiarom przemocy a także związkami wyznaniowymi świadczącymi pomoc na rzecz najuboższych mieszkańców naszej gminy.

Aby uzyskać pomoc w formie zasiłków celowych i okresowych należy spełniać kryteria określone przez Ustawę o Pomocy Społecznej tj. nie przekraczać kwoty 528,00 zł na osobę w rodzinie oraz kwoty 701,00 zł dla osoby samotnej (za wyjątkiem świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych oraz dożywiania w szkole i przedszkolu a także jednego gorącego posiłku dziennie, gdzie kryterium wynosi 150% wyżej wymienionego kryterium dochodowego), aby uzyskać zasiłek stały należy posiadać orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lub być osobą w wieku poprodukcyjnym a także spełniać wyżej wymienione kryteria, a w przypadku pozostawania osobą w rodzinie dochód własny wnioskodawcy nie może przekraczać 528,00 zł. Powyższe kryteria dotyczą także wydania skierowań do placówek i udzielenia niektórych z wyżej wymienionych form pomocy. Usługi opiekuńcze przyznawane są w oparciu o odrębne tabele odpłatności. Z pracy socjalnej może skorzystać każdy niezależnie od dochodu. Pomoc społeczna przyznawana jest w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu przebywania strony a warunki przyznania poszczególnych świadczeń są zawarte w Ustawie o pomocy społecznej.

Ponadto w związku z faktem, iż MOPR Zabrze realizuje wytyczne Programu Operacyjnego „Drogowskaz” można w ramach środków unijnych zdobyć nowe kwalifikacje czy też pogłębić wykształcenie. W tej sprawie należy zgłosić się do swojego pracownika socjalnego lub pracownika do spraw upowszechniania instrumentów aktywnej polityki społecznej, czyli koordynatora zajmującego się funduszami unijnymi w DPPS Kończyce.

Osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc u koordynatora ds. uzależnień, który przyjmuje w każdą środę w godzinach od 12.00 do 14.00. Współpracuje on z konsultantem ds. uzależnień przy MOPR Zabrze.

Koordynator ds. problemów alkoholowych:

 • prowadzi rozmowy pierwszego kontaktu i kieruje do dalszej diagnozy uzależnień (w tym od środków odurzających)
 • pomaga przy pokierowaniu osoby uzależnionej do innych instytucji i organizacji, gdzie może ona uzyskać dalszą pomoc
 • utrzymuje stały kontakt z klientem motywując go do dalszego leczenia
 • może towarzyszyć pracownikowi socjalnemu podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego u osób uzależnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji

Rejon podległy Dzielnicowemu punktowi Pomocy Społecznej Zabrze – Kończyce zajmuje niemal ¼ powierzchni gminy Zabrze i złożony jest z kilku dzielnic miasta, w związku, z czym cechuje się różnorodnością dysfunkcji i specyfiki pracy. W jego granicach mieszczą się takie dzielnice jak „Makoszowy”, „Pawłów”, „Kończyce” oraz centrum a także dom socjalny przy ulicy Legnickiej i trzy Domy Pomocy Społecznej. Na terenie podległym DPPS Kończyce zamieszkuje także część społeczności romskiej naszej gminy.

  Impreza organizowana przez Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową     

Wzorem lat ubiegłych wraz z nadejściem Nowego Roku pracownicy socjalni Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Kończycach wraz ze swymi kolegami i koleżankami z innych dzielnic miasta (w tym roku DPPS Wyzwolenia) wzięli udział w imprezie organizowanej przez Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową – Zbór w Zabrzu.

Tym, którzy jeszcze o takowej inicjatywie nie słyszeli przypominamy, iż jej celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w wieku od dwóch do czternastu lat poprzez obdarowanie każdego dziecka paczką przygotowaną przez jedną z niemieckich rodzin. Jak co roku paczki zostały dostosowane wiekowo w trzech kategoriach: dla dzieci od dwóch do czterech lat, od pięciu do dziewięciu i od dziesięciu do czternastu. Inne dla chłopców a inne dla dziewczynek.

Choć za oknem ponuro i szaro a śniegu brak, w Domu Modlitewnym Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej przy ul. Sienkiewicza 30 w Zabrzu zagościła radość, muzyka, śpiew i wspólna zabawa. Dnia 10 stycznia od godziny 15.00 trwała tam przygotowana dla dzieci impreza zwieńczona obdarowaniem ich paczkami. Jak co roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu prócz wytypowania rodzin i poinformowania ich o terminie i miejscu spotkania, zajęli się pomocą przy wydawaniu paczek. Członkowie wspólnoty natomiast jak zawsze przygotowali część artystyczną w trakcie, której zachęcali dzieci do wspólnej zabawy poprzez śpiewanie i liczne zagadki. Oprawa artystyczna tradycyjnie miała charakter religijny i nawiązywała do wartości chrześcijańskich. Imprezę zaszczyciła też Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuta Dymek, która z uśmiechem na twarzy obserwowała z boku radość najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Organizacja tej imprezy to już niemal w Zabrzu tradycja, która dowodzi tylko tego, iż aby obdarować drugiego człowieka i sprawić radość dzieciom wcale nie potrzeba okazji w postaci daty w kalendarzu.