Zespół Asystentów Rodziny prowadzi działania, które mają na celu wszechstronną, zindywidualizowaną pomoc rodzinie w przezwyciężenia trudnej sytuacji w jakiej się znalazła.

Kogo wspiera asystent rodziny?

 1. Wsparciem zawodowym asystenci obejmują rodziny z dziećmi.
 2. Praca z rodziną prowadzona jest również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
 3. Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystenci rodziny realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Funkcje i zadania asystenta rodziny szczegółowo określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Są to następujące zadania:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

Asystencki maj w Centrum Wsparcia Rodziny

15 maja odbyło się wyjście do zabrzańskiego „JUMP WORLD”- u w którym uczestniczyło pięć osób. Dzieci wraz z mamą skorzystały ze wszystkich atrakcji dostępnych w parku trampolin. W dniu 23 maja miało miejsce kolejne rodzinne wyjście. Tym razem celem była „Legendia”, czyli chorzowskie Wesołe Miasteczko przylegające do Parku Śląskiego. W wyjściu uczestniczyło 6 osób. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami spędzili czas, korzystając ze wszystkich dostępnych atrakcji. Maluchy szczególnie upodobały sobie Dolinę Baby Jagi oraz Smoczą Jamę.