Wstęp Deklaracji

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Projektu Drogowskaz oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu: 2010.12.08 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu: 2024.03.28 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wykazanych przez test – Europeam Intern Inclusion Initiative. Z przeprowadzonego testu wynika, że:

strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wymagania w 98.92 %. Strona jest zgodna w poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0;

strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu spełnia wymagania w 99,09 %. Strona jest zgodna w poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0 ;

strona internetowa Projektu Drogowskaz spełnia wymagania w 96.65 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów jak niepoprawnie wpisane wartości do linków zawierających obrazy, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony.

 

Oświadczenie sporządzono: 2024 03 28.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Europeam Intern Inclusion Initiative

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Aleksander Łukaszowicz,

adres poczty elektronicznej informatycy@mopr.zabrze.pl, tel. +48 32 27 77 813. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

DYREKCJA

ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze

Możliwości wstępu do budynków MOPR Zabrze osób korzystających z psów asystujących

Dostęp dla niepełnosprawnych: bez ograniczeń parter – schody, winda; piętro – schody, winda.
Dostępność parkingu

Z tyłu budynku znajduje się parking przeznaczony dla pracowników, klientów oraz 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Na 2 piętrze znajduje się toaleta dla klientów przystosowana dla osób niepełnosprawnych w skrzydle po stronie windy.

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej w Maciejowie i Centrum

ul. Wyzwolenia 7, 41-800 Zabrze

Dostęp dla niepełnosprawnych ograniczony parter – schody; piętro – schody.

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Centrum Południe

ul. 3 Maja 20 A

Dostęp dla niepełnosprawnych: podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru, budynek 2-kondygnacyjny

Program Aktywności Lokalnej Zandka,

Pl. Krakowski 4

Dostęp dla niepełnosprawnych: bez ograniczeń

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zaborze,

ul. Wolności 321

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, wejście do lokalu poprzedzone schodami, lokal parterowy.

Centrum Usług Społecznych

ul. Stalmacha 7

Dostęp dla niepełnosprawnych: bez ograniczeń parter – schody, winda; piętro – schody, winda

Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Stalmacha 7

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bez ograniczeń

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Biskupice

ul. Bytomska 28

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bez ograniczeń, lokal na I piętrze, dostęp poprzez windę dobudowaną z tyłu budynku.

Program Aktywności Lokalnej Biskupice

ul. Bytomska 82

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, wejście do lokalu poprzedzone schodami, lokal parterowy

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Trocera 63

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, wejście do lokalu poprzedzone schodami, lokal dwukondygnacyjny, bez windy

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Mikulczyce, Program Aktywności Lokalnej Mikulczyce, Świetlica Środowiskowa Mikulczyce

ul. Tarnopolska 57

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokale na 2 piętrze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Rokitnica

ul. Jordana 2

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na 1 piętrze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Kończyce

ul. Przemysłowa 6

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bez ograniczeń, podjazd dla wózków inwalidzkich, lokal na jednej kondygnacji

Świetlica Środowiskowa

ul. Andersa 34

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na wysokim parterze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

Świetlica Środowiskowa

ul. Bytomska 106

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na wysokim parterze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

Świetlica Środowiskowa

ul. 3 Maja 82

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na 1 piętrze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

Klub Senior + Żółkiewskiego

ul. Żółkiewskiego 12a

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bez ograniczeń,  budynek parterowy

Klub Senior + Biskupice

ul. Bytomska 12a

Dostęp dla niepełnosprawnych: ograniczony, wejście do lokalu poprzedzone schodami, lokal parterowy

Utrudnienia:

Nad wejściami do budynków MOPR nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynkach MOPR nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach poza oznaczeniami przycisków windy, nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

W windach brak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Brak tłumacza języka migowego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski, z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu w celu obsługi wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej składanych przez państwa na podstawie art. 30 ustawy o zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez pisemne oświadczenie złożone do Administratora danych w jego placówce, listownie na adres:
ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze lub na adres e-mail: organizacyjny@mopr.zabrze.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wnioski można składać w postaci papierowej do skrzynki podawczej w budynku MOPR Zabrze lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@mopr.zabrze.pl

plik do pobrania:

wniosek o zapewnienie dostępności
[wniosek o zapewnienie dostępności.odt – Pobrano 228 razy – 14,06 KB]