Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2022

    

Miasto Zabrze przystąpiło do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania uczestnika Programu.

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Jednym z warunków uczestnictwa jest zamieszkiwanie członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowanie całodobowej opieki nad osoba niepełnosprawną. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie będą mogły być świadczone inne formy pomocy usługowej tj. usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności samodzielny wybór osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach pobytu dziennego, rocznie na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opiekuna świadczone w formie nieprzerwanego pobytu dziennego dla jednej osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane maksymalnie przez 12 godzin na dobę, w godzinach 6.00 – 22.00, z zachowaniem w/w limitów.

     Adresatami wsparcia są:

  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • Osoby posiadające:
  1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.I. z 2021 r. poz.573)
  2. Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) .

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym prawidłową realizację usług opieki wytchnieniowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie:

 Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

  • Klauzuli informacyjnej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Gmina
  • Klauzuli informacyjnej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Minister
  • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7 ( pok.105 ) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. W razie pytań można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację projektu pod numerem telefonu 571-349-767. Pod tym samym adresem można pobrać niezbędne dokumenty w sytuacji braku możliwości wydrukowania dokumentów samodzielnie.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Realizacja Programu została zaplanowana do 31 grudnia 2022 r.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 979 200,00 ZŁ

Dodatkowe informacje o Programie “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 znajdziesz pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opiekawytchnieniowa-edycja-2022

pliki do pobrania:

oświadczenie ilość godzin OW
[oświadczenie ilość godzin OW.pdf – Pobrano 15191 razy – 434,61 KB]

informacja dla uczestnika 2
[informacja dla uczestnika 2.docx – Pobrano 15225 razy – 188,64 KB]

Zarządzenie 42 2022
[Zarządzenie 42 2022.pdf – Pobrano 14502 razy – 10,59 MB]

Karta zgłoszenia
[Karta zgłoszenia.docx – Pobrano 15404 razy – 23,55 KB]

Klauzula informacyjna RODO Miasto Zabrze Opieka wytchnieniowa 2022 5.07.2022
[Klauzula informacyjna RODO Miasto Zabrze Opieka wytchnieniowa 2022 5.07.2022.docx – Pobrano 15148 razy – 25,62 KB]

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
[Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej.docx – Pobrano 15302 razy – 27,38 KB]

Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa 2022
[Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa 2022.docx – Pobrano 15253 razy – 20,12 KB]