I. Stały skład zespołu:

 • Dyrektor MOPR lub Zastępca Dyrektora
 • Kierownik lub Zastępca Kierownika oraz wskazani pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
 • Przedstawiciele placówek
  Oprócz stałych członków Zespołu w każdym spotkaniu za zgodą Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora mogą uczestniczyć:
 • Kierownicy Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni lub pracownicy środowiskowi opiekujący się rodziną;
 • Kierownik Zespołu Świetlic;
 • Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji;
 • Przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • Kierownik Zespołu Asysty Rodzinnej oraz asystent opiekujący się rodziną;
 • Kierownik lub przedstawiciel Zespołu Interwencji Kryzysowej;
 • Kuratorzy zawodowi i społeczni;
 • Pedagodzy szkolni lub wychowawcy;
 • Przedstawiciele innych służb i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

II. Terminy i miejsce spotkań Zespołu

Spotkania Zespołu odbywają się w co każdy pierwszy i trzeci  piątek miesiąca od godz. 9:00 do 12.00 w sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji MOPR Zabrze przy u licy 3 go Maja 16.

III.Tematyka spotkań Zespołu.

Zespół zajmuje się sprawami dotyczącymi dzieci i młodzieży, które można podzielić na następujące kategorie:

 1. Zostało wydane postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Omówienie spraw dotyczących dzieci umieszczonych interwencyjnie w pieczy zastępczej.
 3. Postanowienie sądu nie zostało wydane, jednak w wyniku długofalowej sytuacji kryzysowej, która ma miejsce w rodzinie może pojawić się konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
 4. Pisma z Sądu Rejonowego w Zabrzu dot. wskazania kandydatów na rodzinę zastępczą lub wskazania miejsca w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 5. Pisma z innych powiatów z zapytaniem o możliwość umieszczenia dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Celem spotkań Zespołu jest:

 • Analiza informacji i dokumentów przekazanych przez Kierowników Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej, pracowników socjalnych i środowiskowych, asystentów rodzinnych, przedstawiciela KM Policji, przedstawiciela PPP, kuratorów pedagogów szkolnych i wychowawców oraz przedstawicieli innych służb i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.
 • Dobór odpowiedniej formy pieczy zastępczej dla dzieci omawianych na Zespole biorąc pod uwagę wiek dziecka, stan zdrowia, stopień demoralizacji, sytuację rodzinna oraz czas, w którym dziecko winno być umieszczone w pieczy zastępczej.
 • Ustalanie kolejności umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej.
 • Podejmowanie decyzji o umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza kolejnością.
 • Opiniowanie wydawania skierowań do Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu oraz do Domu Dziecka w Zabrzu.