Informacje ogólne:

Miasto Zabrze od 1 stycznia 2020 r. rozpoczyna działania miękkie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Celem dwóch projektów (ZIT 9.1.1 Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka, ZIT 9.2.1 Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza) jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
ul. 3 Maja 16
tel. 32 277 78 32

Działania w projektach prowadzone będą na terenach rewitalizowanych wykazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 (przyjętym Uchwałą RM z 19.12.2016 nr XXXV/372/16). Zadania planowane do realizacji poprzedzone zostały diagnozą potrzeb mieszkańców Zabrza, na tej podstawie opracowano szczegółowy zakres działań: Program Aktywności Lokalnej, wsparcie pieczy zastępczej, asystenturę rodzinną i osób niepełnosprawnych, świetlice środowiskowe oraz działania na rzecz seniorów.

Projekty Miasta Zabrze przyczynią się do realizacji celów szczegółowych strategii ZIT SC WSL na lata 2014-2020.

ZIT 9.1.1

Nazwa projektu: Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka
Wnioskodawca: Miasto Zabrze
Realizator: Miasto Zabrze / MOPR Zabrze
okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Działania:

 1. Budowanie społeczności o silnych więzach oraz animacja lokalna
  Działania projektowe będą się opierać na wspólnej pracy mieszkańców, aby stworzyć warunki do integracji społecznej i międzypokoleniowej. Planowane są: cykliczne spotkania z mieszkańcami, praca lokalnych animatorów, szkolenia i warsztaty, działanie grup samopomocowych.
 2. Inicjatywy lokalne
  Celem tego zadania jest aktywizacja społeczności dzielnicy, integracja i zbudowanie tożsamości. Planuje się min.: Izbę tradycji, Zandka jako element szlaku turystycznego, klub dobrych praktyk, cykliczne imprezy.
 3. Rozwój społeczno-zawodowy
  Istotą tego zadania jest reintegracja społeczna mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Planowane jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych przez prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych.

ZIT 9.2.1

Nazwa projektu: Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza
Wnioskodawca: Miasto Zabrze
Realizator: Miasto Zabrze / MOPR Zabrze
okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021

Działania:

 1. Świetlice środowiskowe
  Wsparcie rodzin przeżywających trudności poprzez udział ich dzieci w zajęciach na świetlicy. Planowanie rodzaje zajęć: porozumiewanie się w języku ojczystym, poszerzanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zajęcia sportowe, integracja z rodzicami, poszerzanie świadomości i ekspresja kulturalna poprzez zajęcia taneczne i sportowe.
 2. Asystentura rodzinna
  Działania mają na celu wsparcie rodzin przeżywających kryzysy oraz zapobieganie utraty przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Centrum Pieczy Zastępczej
  W ramach tego zadania będą przeprowadzane szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, specjalistyczne wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcie dla osób usamodzielniających się.
 4. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych
  W ramach tego działania planowane jest założenie i prowadzenie Klubu Seniora.
 5. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
  Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz pilotażowe uruchomienie na obszarze LPR Punktu Koordynującego działania.

Cele, rezultaty

Projekt przyczyni się do wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej społeczności rewitalizowanej dzielnicy miasta Zabrze, tj. Zandki oraz innych obszarów objętych LPROM Miasta Zabrze oraz ułatwi dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.