Warsztaty dla młodzieży
W ramach Projektu pn. ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” w dniu 16 grudnia 2021 roku zakończyła się I edycja warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych jak i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Warsztaty dla osób usamodzielnianych dotyczyły rozwoju ich kompetencji społecznych. Na zajęciach poruszana były zagadnienia z zakresu asertywności, budowania poczucia własnej wartości, umiejętności rozpoznawania emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznych. Zajęcia stacjonarne odbywały się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 w Zabrzu. Natomiast warsztaty wyjazdowe przeprowadzone w dniach od 12 do 14 listopada 2021 roku zostały zrealizowane w Ośrodku Wypoczynkowym „Malwa” miejscowości Brenna położonej w Beskidzie Śląskim. Rozpoczęcie kolejnej edycji warsztatów planowane jest na 5 stycznia 2022 roku.

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych
W ramach projektu ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, w dniu 13 sierpnia 2021 roku w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 rozpoczęła się I edycja szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenie to prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Prowadzi je dwóch trenerów według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W trakcie 50 godzin zajęć kandydaci na rodziców zastępczych będą nabywać nowe kompetencje i uczyć się odpowiedzialnej pracy, jaką jest opieka nad wymagającymi kompleksowej pomocy i wsparcia dziećmi. Oprócz 50 godzin zajęć warsztatowych każdy kandydat odbędzie 10 godzin praktyk w istniejących rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Pierwsze spotkanie w dniu 13 sierpnia miało charakter warsztatowy. Aktualny cykl szkoleniowy ma zakończyć się 22 października bieżącego roku. Po zakończeniu aktualnego cyklu szkoleniowego, przewidziana jest II edycja szkolenia. Osoby zainteresowane wzięciem w nim udziału zapraszamy do kontaktu.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Centrum Pieczy Zastępczej
30 maja jak co roku świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W naszym mieście funkcjonuje wiele rodzin zastępczych, które podejmują się trudu wychowania dzieci pokrzywdzonych przez los. To właśnie dzięki Zastępczym Rodzicom, a właściwie ich poświęceniu, miłości, akceptacji oraz dawanemu poczuciu bezpieczeństwa wychowankowie rodzin mogą prawidłowo się rozwijać, zdobywać wykształcenie i po prostu mieć szczęśliwe dzieciństwo. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Zespół do spraw Pieczy Zastępczej, w tym szczególnym dniu składają wszystkim rodzinom zastępczym podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci potrzebujących oraz wsparcie ich w odzyskiwaniu zaufania do ludzi i świata. Ze uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia, zabrzański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazuje tym razem życzenia rodzinom zastępczym za pośrednictwem serwisu społecznościowego „Facebook” oraz strony internetowej. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne obchody będziemy mogli spędzić wspólnie, hucznie i na wspólnej zabawie.

Superwizje dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej
W ramach działań projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny- rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej uczestniczą w cyklicznych spotkaniach superwizyjnych. Celem superwizji jest merytoryczne, procesowe i psychologiczne wsparcie pracowników. Efektem spotkań jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy oraz zwiększenie kompetencji zawodowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Superwizja w której uczestniczą zabrzańscy koordynatorzy prowadzona jest w oparciu o podejście psychodynamiczne. Oprócz spotkań grupowych, dostępne jest również wsparcie indywidualne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa w rozwiązywaniu dylematów i problemów dotyczących roli zawodowej, obranej metody i przyjętego stylu pracy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w pierwszym półroczu bieżącego roku odbyło się 5 spotkań z superwizorem. Realizowane one były w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha w Zabrzu.