Senior Plus

Klub “Senior” w Zabrzu jest miejscem spotkań mieszkańców Zabrza w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu Senior w Zabrzu jest aktywizacja społeczna i integracja. Ponadto działalność Klubu „Senior” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy, jak również działań wolontarystycznych na rzecz innych. Seniorzy dzięki udziałowi w Klubie praktykują aktywny styl życia we wszystkich możliwych formach. Proponowane zajęcia o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, ekologicznym, historycznym, kulturalnym czy sportowym przyczyniają się do zwiększenia aktywności uczestników, pomagają utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną,a także budować nowe relacje osobowe. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.

Zajęcia są organizowane w formie:

 • stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników/uczestniczek Klubu,
 • warsztatów tematycznych
 • spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku

Klub mieści się przy ulicy Żółkiewskiego 12 A i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

Aktywny program dla seniorów
SENIOR

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior w Zabrzu może zostać każdy mieszkaniec Zabrza, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

Uczestnictwo w Klubie Senior w Zabrzu odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Przyjęcie do Klubu Senior w Zabrzu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior w Zabrzu wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani będą do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczynać się będzie od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

Działamy w Klubie Seniora!

W dniu 29.01 byliśmy w Miejskim Ośrodku Kultury na wernisażu “Zabrze” w detalu a 05.02.2020r. na stadionie Arena w Zabrzu wysłuchaliśmy wykładu “w trosce o dobry klimat”

Spotkanie z klubowiczami – 24.01.2020 r.

w Klubie Seniora odbyło się spotkanie z klubowiczami w ramach akademii bezpiecznego Seniora. Omawialiśmy zasady bezpieczeństwa i przepisy BHP.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast