Senior Plus

KLUB  SENIORA

odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, miasto Zabrze przystąpiło do konkursu w ramach rządowego Programu Wieloletniego “Senior+” pozyskując dofinansowanie do otwarcia pierwszego w Zabrzu Klubu Seniora. Oferta Klubu jest realizowana na podstawie projektu współfinansowanego ze środków ministerialnych Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej. Wkład własny w funkcjonowanie Klubu zapewnia miasto Zabrze.

Klub Seniora w Zabrzu jest miejscem spotkań mieszkańców Zabrza w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.  Proponowane zajęcia o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, ekologicznym, historycznym, kulturalnym czy sportowym przyczyniają się do zwiększenia aktywności uczestników, pomagają utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, a także budować nowe relacje osobowe.

Zajęcia są organizowane w formie:

 • warsztatów tematycznych
 • spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku

Klub mieści się przy ulicy Żółkiewskiego 12 A i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (od dnia 06.07.2020 r. do odwołania w godzinach 7.30 -15.30)

W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

tel.: 32 630 39 50

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Seniora w Zabrzu może zostać każdy mieszkaniec Zabrza, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

Uczestnictwo w Klubie Seniora w Zabrzu odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Przyjęcie do Klubu Seniora w Zabrzu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Zabrzu wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani będą do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczynać się będzie od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w wybranych zajęciach .

Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne dla osób, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Opłata wynosi 10,00 zł miesięcznie i obliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu czerwcu 2020 r.

W miesiącu czerwcu 2020 roku Klub Seniora w Zabrzu nadal realizował swoje zadania w formie zajęć zdalnych z pomocą m.in., strony facebook. Pracownicy merytoryczni Klubu przygotowali kolejne pakiety zajęć dla naszych seniorów do zrealizowania w domu. Tym razem pakiety zajęć zawierały min., ćwiczenia ruchowe, porady psychologiczne, materiały historyczne dotyczące najbliższej okolicy Klubu, zadania z gimnastyki pamięci oraz zagadnienia dotyczące zdrowia. Dodatkowo za pośrednictwem strony facebook Klubu Seniora w Zabrzu pracownicy klubu przeprowadzali zajęcia kulinarne oraz manualne. W miesiącu czerwcu nasi klubowicze doskonalili sztukę składania origami, świętowali z okazji Dnia Dziecka czy Dnia Ojca, relaksowali się podczas słuchania muzyki w dniu Święta Muzyki oraz rozdawali uściski swoim bliskim w Dzień Przytulania. W wymienionym okresie seniorzy z Klubu Seniora w Zabrzu poznali również zwyczaje panujące w krajach słowiańskich celebrowanych z okazji Pierwszego dnia Astronomicznego Lata. Pracownicy merytoryczni Klubu Seniora w Zabrzu zachęcali również klubowiczów do odwiedzenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu tworząc wirtualny spacer po kwiecistych alejkach. W miesiącu czerwcu w ramach wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pracownicy Klubu udali się do Kubu Seniora + w Tychach. Forma prowadzenia zajęć zdalnych będzie kontynuowana do czasu ponownego otwarcia Klubu Seniora w Zabrzu.

 

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącach kwiecień – maj 2020 r.

W miesiącu kwietniu i maju 2020 roku Klub Seniora realizował swoje zadania w formie zajęć zdalnych z pomocą min., strony facebook. Pracownicy merytoryczni Klubu Seniora w Zabrzu pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z klubowiczami, oraz przygotowywali pakiety zajęć do zrealizowania w domach. Pakiety zajęć zawierały min., zadania z gimnastyki pamięci, ćwiczenia ruchowe, porady psychologiczne oraz zdrowotne, a także zbiór materiałów historycznych dotyczących najbliższej okolicy Klubu. Tematyka zajęć jest kontynuacją rozpoczętych bloków tematycznych spotkań klubowiczów przed nastaniem Pandemii. Forma prowadzenia zajęć zdalnych będzie kontynuowana do czasu ponownego otwarcia Klubu Seniora w Zabrzu.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu marcu 2020 r.

W miesiącu marcu w ramach współpracy z Centrum Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu odbyło się spotkanie z prawnikiem, Panem Tomaszem Jagosz, który omówił z klubowiczami procedury spadków i dziedziczenia w prawie polskim. Również dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu udało się zapoznać naszych seniorów z ofertami na rynku pracy dla osób w wieku poprodukcyjnym. Liczna grupa seniorów wzięła udział w prelekcji „CITES – czyli jak legalnie przywieźć pamiątkę przyrodniczą z zagranicy?”, która odbyła się w Arenie Zabrze, a którego organizatorem był Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu. Podczas warsztatów manualnych klubowicze wykonali miniatury Marzanny i omówili tradycję pożegnania zimy. W miesiącu marcu seniorzy podczas warsztatów kulinarnych przygotowywali sałatki śledziowe, oraz mini kanapki na imprezę zorganizowaną z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. W pozostałych dniach odbywały się spotkania integracyjne, oraz dni gier planszowych. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zajęcia w klubie seniora od 12 marca 2020 roku zostały zawieszone. Pracownicy merytoryczni Klubu Seniora, pomimo trudnej sytuacji pozostawali w kontakcie telefonicznym z uczestnikami.

 

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w Zabrzu w miesiącu lutym 2020 r.

 

W miesiącu lutym 2020 r. w ramach działań Klubu Seniora dla naszych uczestników zorganizowaliśmy zajęcia manualne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty psychologiczne.

W ramach zajęć manualnych wspólnie z Seniorami z naszego klubu tworzyliśmy walentynkowe zakładki do książek a także piękne makramy. Podczas warsztatów kulinarnych z okazji Walentynek oraz Tłustego Czwartku seniorzy wraz z pracownikami Klubu przygotowywali smakołyki na organizowane imprezy.

W ramach współpracy z Klubem Integracji Społecznej rozpoczęliśmy cykl warsztatów psychologicznych podczas których omawialiśmy emocje oraz różne zagadnienia z zakresu psychologii. Klubowicze licznie wzięli udział w spotkaniu z Panią Anną Herman z Programu Aktywności Lokalnej w Biskupicach, która przedstawiła ofertę dla seniorów na terenie miasta Zabrze. W miesiącu lutym udało nam się zorganizować wycieczkę do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach oraz zobaczyć film pt. „Sybilla” w zabrzańskim kinie „Roma” w ramach klubu filmowego dla seniora. W pozostałych dniach klubowicze brali udział w zajęciach dotyczących gimnastyki pamięci, tworzeniu emocjonalnej mapy okolicy oraz spotykali się podczas dni gier planszowych i integrowali przy kawie i herbacie.

Zajęcia zrealizowane w Klubie Seniora w miesiącu styczniu 2020 r.

 

W styczniu 2020 r. odbyła się inauguracja zajęć w Klubie Seniora. W związku z tym pracownicy Klubu z pomocą pracowników Programu Aktywności Lokalnej z Biskupic, Zandki i Mikulczyc oraz pracownika grupy wsparcia Magnes, przygotowali placówkę do uroczystego otwarcia. W dniu 08.01.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu, którego w imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik dokonał wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. Na uroczystości byli również obecni naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, radni Rady Miasta Zabrze, proboszcz Parafii św. Józefa w Zabrzu ksiądz Józef Dorosz oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuta Dymek.

Ponadto pierwsza połowa miesiąca upłynęła na oprowadzaniu osób zainteresowanych oferta Klubu oraz rekrutacji przyszłych klubowiczów. Zostało zorganizowane pierwsze z cyklu wyjść w ramach klubu filmowego do Kina Roma w Zabrzu, na film pt., „Brazylijczycy”. Pierwsi seniorzy uczestniczyli również w wydarzeniu kulturalnym jakim była wystawa prac zabrzańskiej młodzieży pt., „Zabrze w detalu”, na którą zostaliśmy zaproszeni dzięki uprzejmości pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.

W związku z rozpoczęciem działań Klubu Seniora w Zabrzu, odbyło się spotkanie ze specjalistą do spraw BHP, Panem Henrykiem Brodackim, który przygotował klubowiczów do bezpiecznego korzystania z zasobów klubu. Podsumowaniem działań rekrutacyjnych było spotkanie integracyjno zapoznawcze z seniorami i kadrą klubu.

SENIOR-fon

W dniu 30 marca 2020 r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Dlatego zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiotowej informacji na stronach internetowych Państwa instytucji i na stronach internetowych podmiotów współpracujących, co pomoże nam dotrzeć do jeszcze większej liczby Seniorów.

Stoimy na stanowisku że dla Seniora w obecnym czasie nawet rozmowa na dowolny temat pełni funkcję terapeutyczną.

Dziękuję za współpracę,

W imieniu zespołu

Grzegorz Baranowski

Dyrektor ROPS Województwa

 

Pliki do pobrania:

SENIORfon_-_informacje_OPS-MOPS
[SENIORfon_-_informacje_OPS-MOPS.docx.pdf – Pobrano 26 razy – 108 KB]

2020.03.30-seniorfon
[2020.03.30-seniorfon.jpg – Pobrano 28 razy – 585 KB]

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast