„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Miasto Zabrze przystąpiło do konkursu w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 / pobyt dzienny/, na realizację którego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło łączną kwotę 190 000 000,00 zł.

Na realizację zadania w bieżącym roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło dla mieszkańców Miasta Zabrze kwotę 170 340,00 złotych.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany na terenie Miasta Zabrze do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

W imieniu Miasta Zabrze Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
    poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

     

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy m.in. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024).

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu,

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

W ramach uzyskanego dofinansowania, planuje się objąć wsparciem opieki wytchnieniowej następująca ilość uczestników Programu:

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie – 16 osób w wymiarze 167 godz. usług opieki wytchnieniowej na uczestnika programu;

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie – 4 dzieci w wymiarze 167 godz. usług opieki wytchnieniowej na uczestnika programu;

Limit, nie więcej niż 167 godzin, odnosi się również do :

więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

Limit godzin dotyczy godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług opieki wytchnieniowej.

 

Dofinansowanie projektu: 170 340,00 zł

Całkowita wartość projektu: 170 340,00zł

 

 

przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Przed przystąpieniem do udziału należy zapoznać się z treścią PROGRAMU

Program-ow-jst-edycja-2024.pdf
[Program-ow-jst-edycja-2024.pdf – Pobrano 74 razy – 312,27 KB]

 

Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do przystąpienia do Programu można pobrać TUTAJ

Zalacznik_nr_1_karta_zgloszenia.docx
[Zalacznik_nr_1_karta_zgloszenia.docx – Pobrano 111 razy – 22,09 KB]

Zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_RODO.docx
[Zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_RODO.docx – Pobrano 95 razy – 24,94 KB]

Dokumenty w wersji papierowej można również pobrać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7 – POKÓJ NR 105 / I piętro / w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 -15:30.

 

Wypełnione dokumenty wraz z podpisami należy składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Zabrzu, ul. Stalmacha 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 -15:30.

 

W przypadku jeżeli chcą Państwo otrzymać potwierdzenie o złożeniu dokumentów, prosimy o przygotowanie kopii