W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu w Zespole Pieczy Zastępczej mediacje prowadzone są przez mediatorów z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

W celu ustalenia terminu spotkania należy zgłosić się w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 7, pok. 43 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Mediator Anna Kurasz
tel. 32 271 64 31/32 wew.
51

W celu ustalenia terminu spotkania należy zgłosić się w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7, pok. 211 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Mediator Lilianna Kasprzak
tel.
32 630 37 65

W MOPR w Zabrzu prowadzone są mediacje rodzinne w sprawach dotyczących:

 • konfliktów małżeńskich, pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania,
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, uczestnictwa rodziców w życiu dzieci, ustalenia miejsca zamieszkania dzieci, zasady wychowania, wyboru kierunku edukacji, ustalenia kontaktów z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka,
 • konfliktów między rodzicami i dziećmi,
 • pomocy w uzgodnieniu zasad opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku członkami rodziny,
 • także sprawy mieszkaniowe.

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników.

Korzyści z mediacji

 • Mediacja w MOPR jest bezpłatna
 • Mediacja umożliwia stronom skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania prawomocnego postanowienia Sądu
 • Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie o tym jak chcą ułożyć relacje między członkami rodziny w tym pomiędzy rodzicami a dzieckiem po rozstaniu
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową

Kto decyduje o wyborze mediatora?

 • Mediatora wspólnie wybierają strony.
 • W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron
 • Mediacja w MOPR może być prowadzona wyłącznie przed wniesieniem sprawy do sądu

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.
 • Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
 • Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy się wydaniem przez sąd postanowienia w sprawie.
 • Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawny.
 • Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Jak długo może trwać mediacja?

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie zgłoszenia w MOPR zgodnie z zawartą umową kończy się w okresie 1 m-ca od dnia zawarcia umowy. Może zostać jednak na zgodny wniosek stron przedłużone.

Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu prośby o przeprowadzenie mediacji w MOPR, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
 • Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym jego etapie.
 • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.