Program 500+ dla Pieczy Zastępczej

Uwaga

zmiany w Programie 500+ dotyczące m. in. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął co do zasady prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach, zostają zastąpione przez świadczenie wychowawcze.

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w przypadku nowych wniosków w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej po dniu 01.01.2022 r. składają wnioski o świadczenie wychowawcze wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D. W celu uzyskania od dnia 1 stycznia 2022 roku prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca faktycznego umieszczenia dziecka pieczy zastępczej do dnia 31 maja roku następnego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja roku następnego.

W przypadku „starych” wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r. wskazana wyżej ustawa zawiera przepisy przejściowe zgodnie z którymi, decyzje w sprawie dodatku wychowawczego wydane przez MOPR zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r. W przypadku decyzji MOPR których ważność wygasa przed dniem 31.05.2022 r. ośrodek zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej będzie stosował przepisy dotychczasowe i z urzędu przedłużał prawo do dodatku wychowawczego do dnia 31.05.2022 r.

W związku z tym od dnia 01.06.2022 r. wygasną wszystkie decyzje MOPR w sprawie dodatku wychowawczego i ośrodek nie będzie już realizował wypłat tego świadczenia. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych powinni złożyć nowe wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. przez platformę PUE ZUS. Wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. można składać w ZUS od dnia 01.02.2022 r.

Dokładniejsze informacje w sprawie świadczenia wychowawczego można uzyskać poprze Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Uwaga

od 01.06.2022 r. wnioski należy składać w ZUS

ośrodek nie będzie już realizował wypłat tego świadczenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981).

+ ustawa w formie pdf do pobrania:

lex-dz-u-2021-1981-zmiana-ustawy-o-pomocy-panstwa
[lex-dz-u-2021-1981-zmiana-ustawy-o-pomocy-panstwa.pdf – Pobrano 695 razy – 156,00 KB]

Gdzie można uzyskać pomoc i szczegółowe informacje:

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
41 – 800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7
pn. – pt. od 7.30.-15.30

Kontakt dla rodzin zastępczych oraz Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych:
tel. 32 271 64 31, 32 271 30 05 wew.: 68 oraz 73
e-mail: zpz@mopr.zabrze.pl

Kontakt dla osób usamodzielnianych:
tel. 32 271 64 31, 32 271 30 05 wew.: 35 lub 504 493 721
e’mail: usamodzielnienia@mopr.zabrze.pl