Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu pełni rolę organizatora pieczy zastępczej. W związku z tym od 1 stycznia 2012 r. został powołany Zespół ds. Pieczy Zastępczej, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części dotyczącej zagadnień związanych z rodzinną pieczą zastępczą oraz osobami usamodzielnianymi.

Istotną rolą Zespołu ds. Pieczy Zastępczej jest prowadzenie postępowań dotyczących finansowego wsparcie dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza - szansa na prawdziwy dom

Kontakt

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
41 – 800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7
pn. – pt. od 7.30.-15.30

tel. 32 271 64 31, 32 271 30 05

wykaz nr wew.:

kierownik: 57
z-ca kierownika: 46

specjalista (inspektor): 30
pracownicy socjalni: 51

pracownicy ds. kontynuacji nauki, usamodzielnień, mieszkań chronionych: 35, 51
pracownicy ds. porozumień: 53, 56,
pracownicy ds. świadczeń: 68, 73
pracownicy ds. odpłatności: 54

mediator: 51

e-mail: zpz@mopr.zabrze.pl

Koordynatorzy Zespołu ds Pieczy Zastępczej

Adres: 41 – 800 Zabrze, ul. Stalmacha 7
Portiernia 32 630 37 39
wykaz nr wew.: 763, 764,765, 766

mediator: 765

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej jako uczestników projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szkolenie prowadzone jest wg programu PRIDE, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

PRIDE to program edukacyjno-kwalifikacyjny dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, daje możliwość uzyskania konkretnych wiadomości związanych z przyjęciem dziecka do rodziny, poznania własnych możliwości w tym zakresie, zdobycia i przećwiczenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych związanych z wychowaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą.

Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zainteresowanych udziałem w projekcie i szkoleniu prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod nr telefonu: 32 271 30 05 wew. 57.

Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest skompletowanie przez kandydata dokumentów potwierdzających uprawnienia i stanowiących podstawę do zakwalifikowania na szkolenie:

 • wniosek rodziny(osoby) skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie określający gotowość odbycia szkolenia,
 • życiorys,
 • poświadczenie zameldowania,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • akt urodzenia,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz opinia z zakładu pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej od lekarza rodzinnego,
 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została mu zawieszona,
 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych na potrzeby MOPR Zabrze

Ponadto informujemy, że podczas szkolenia odbywać się będą wizyty domowe u każdego
z kandydatów. Ponadto w ramach szkolenia przeprowadzone będą badania psychologiczne, kwalifikacja kandydata oraz kandydat zobowiązany zostanie do odbycia praktyk w pieczy zastępczej.

ZAPRASZAMY na szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom.

Plik do pobrania:

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
[Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf – Pobrano 14755 razy – 515,00 KB]

“Rodzinna Piecza Zastępcza” w Zabrzu – jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą, jesteś zainteresowany i chciałbyś dowiedzieć się więcej w tym temacie zapraszamy do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej przy ul. Wyzwolenia 7 lub o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej https://mopr.zabrze.pl/formy-pomocy/zespol-pieczy-zastepczej/

W dniu 30.09.2020 r. pojawił się w wiadomościach zabrzańskiej telewizji reportaż o pieczy zastępczej.

https://tvzabrze.pl/wydarzenia-30092020

Ważne informacje dot. funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w okresie zagrożenia epidemicznego !!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem SARS CoV-2, wprowadzone zostały ograniczenia w bezpośrednim kontaktowaniu się z klientami Ośrodka. Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, zalecamy załatwianie spraw z użyciem środków komunikacji elektronicznej w tym EOD i telefonicznie (wykaz telefonów do pracowników zespołu znajduje się na stronie internetowej Ośrodka). Jeżeli jednak do załatwienia sprawy konieczny jest kontakt osobisty to stawienie się w tut. Ośrodku może nastąpić dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32) 271-64-31 lub mailowym. Korespondencję, w tym wszelkie wnioski, prosimy przed wszystkim kierować listownie na adres Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze lub na adres e-mail zpz@mopr.zabrze.pl bądź na adres epuap: /mopr-zabrze/kancelaria.

Na czas trwania stanu epidemii na terenie Ośrodka nie będą organizowane spotkania rodziców z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

W okresie epidemii ograniczeniu podlegają również organizowane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej spotkania zespołów ds. zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej – preferowana formą pozyskiwania informacji w tych sprawach stanowi kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny.

Rodzinom zastępczym, którym kończą się aktualne decyzje przyznające dodatek wychowawczy na okres 12 m-cy, kolejne świadczenie tego rodzaju będzie przyznane z urzędu, na podstawie wystosowany do rodzin zastępczych pism informujących o wszczęciu postępowania.
Nie ma konieczności składania kolejnych wniosków.

Mając na uwadze czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zwracamy się z prośbą do rodzin zastępczych o szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych w tym zdalnej nauki dla swoich wychowanków. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym związanych prosimy o zgłaszanie tego faktu do zespołu ds. pieczy zastępczej.

Prosimy również o przestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego oraz o informowanie tut. Ośrodka i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w przypadku gdy członek rodziny lub osoba/dziecko w rodzinie zostanie objęte kwarantanną lub innym obostrzeniem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

 

 

Życzymy zdrowia

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Aktualnie Zespół ds. Pieczy Zastępczej składa się z: z-cy kierownika, psychologa, 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pracowników socjalnych wspierających osoby usamodzielniane i prowadzących mieszkania chronione, 11 pracowników zajmujących się obsługą administracyjną dotyczącą m.in.: realizacji świadczeń dla rodzin zastępczych, wydawaniem decyzji administracyjnych, wypłatą świadczeń, prowadzeniem postępowań odpłatnościowych wobec rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wydawaniem skierowań do placówek, realizacją postanowień sądowych dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, prowadzeniem Zespołu do spraw Dziecka i Rodziny, interwencyjnym umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej, prowadzeniem porozumień z innymi gminami i powiatami.