Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu pełni rolę organizatora pieczy zastępczej. W związku z tym od 1 stycznia 2012 r. został powołany Zespół ds. Pieczy Zastępczej, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części dotyczącej zagadnień związanych z rodzinną pieczą zastępczą oraz osobami usamodzielnianymi.

Istotną rolą Zespołu ds. Pieczy Zastępczej jest prowadzenie postępowań dotyczących finansowego wsparcie dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza - szansa na prawdziwy dom

Aktualnie Zespół ds. Pieczy Zastępczej składa się z: z-cy kierownika, psychologa, 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pracowników socjalnych wspierających osoby usamodzielniane i prowadzących mieszkania chronione, 11 pracowników zajmujących się obsługą administracyjną dotyczącą m.in.: realizacji świadczeń dla rodzin zastępczych, wydawaniem decyzji administracyjnych, wypłatą świadczeń, prowadzeniem postępowań odpłatnościowych wobec rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wydawaniem skierowań do placówek, realizacją postanowień sądowych dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, prowadzeniem Zespołu do spraw Dziecka i Rodziny, interwencyjnym umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej, prowadzeniem porozumień z innymi gminami i powiatami.

Kontakt

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
41 – 800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7
pn. – pt. od 7.30.-15.30

tel. 32 271 64 31, 32 271 30 05
wykaz nr wew.:
z-ca kierownika: 54
koordynatorzy: 51, 61, 63
psycholog: 51
pracownicy socjalni: 35
specjalista (inspektor): 30
pracownicy ds. porozumień: 53, 56, 57
pracownicy ds. świadczeń: 68, 73
pracownicy ds. odpłatności: 38, 68

e-mail: zpz@mopr.zabrze.pl

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast