Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dysponuje obecnie trzema mieszkaniami chronionymi dla usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze i placówki, w których łącznie jest miejsce dla 15 osób. Mieszkania te znajdują się w centrum miasta, wyposażone są w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Za każde mieszkanie chronione odpowiedzialny jest pracownik socjalny, który ma prawo wstępu do mieszkania chronionego o każdej porze.

Kto może uzyskać skierowanie do mieszkania treningowego:

Pobyt w mieszkaniu treningowym może być przyznany osobie, która ukończyła 18 lat i opuściła dotychczasową formę opieki (rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo -wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy) oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia.

Zasady przyznawania pobytu w mieszkaniu treningowym:

Decyzję o przyznaniu pobytu w mieszkaniu treningowym wydaje się na wniosek strony w oparciu o zawarty kontrakt mieszkaniowy. W drodze decyzji administracyjnej zostaje przyznane prawo pobytu w mieszkaniu oraz określona wysokość odpłatności, jaką mieszkaniec będzie ponosił przez okres pobytu. Czas pobytu w mieszkaniach treningowych nie powinien przekraczać 18 miesięcy, a w szczególnych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora MOPR w Zabrzu, może zostać przedłużony o kolejne maksymalnie 24 m-ce. Osoba usamodzielniana może przebywać w mieszkaniu treningowym przez okres nie dłuższy niż 3 lat i 6 m-cy oraz nie dłużej jak do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pobyt w mieszkaniu treningowym jest odpłatny. Osoby usamodzielniane znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą być zwolnione z ponoszenia kosztów pobytu w mieszkaniu treningowym.

Cel pobytu w mieszkaniu treningowym:

Pobyt w mieszkaniu treningowym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym na: kontynuowanie nauki, uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów gminy oraz:

  • umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności m. in. poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami życia codziennego, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi;
  • stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych przy wsparciu specjalistów, opiekuna usamodzielnienia, pracownika socjalnego – opiekuna mieszkania chronionego;
  • umożliwianie rozwijania i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie;
  • uczenie ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań;
  • pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne;
  • stwarzanie możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania;
  • rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego;
  • ustabilizowanie sytuacji życiowej, w tym mieszkaniowej.

Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia:

Do zadań pracownika socjalnego opiekującego się mieszkaniem treningowym należy w szczególności: kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, współpraca z opiekunami usamodzielnienia mieszkańców oraz kontrola realizacji przez mieszkańców indywidualnego programu usamodzielnienia i kontraktu mieszkaniowego. Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia, pracy socjalnej, są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 roku w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia, w zakresie:

1) samoobsługi;

2) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowywania posiłków;

3) efektywnego zarządzania czasem;

4) efektywnego zarządzania finansami;

5) prowadzenia gospodarstwa domowego;

6) załatwiania spraw osobistych i urzędowych;

7) utrzymywania więzi rodzinnych;

8) rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;

9) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;

10) poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje:

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Adres: 41 – 800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7

-tel.: 32 271 64 31, 32 271 30 05 wew. 51, 35 lub 504 493 721

e-mail: usamodzielnienia@mopr.zabrze.pl