Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dysponuje obecnie trzema mieszkaniami chronionymi dla usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze i placówki, w których łącznie jest miejsce dla 15 osób. Mieszkania te znajdują się w centrum miasta, wyposażone są w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Za każde mieszkanie chronione odpowiedzialny jest pracownik socjalny, który ma prawo wstępu do mieszkania chronionego o każdej porze.

Kto może uzyskać skierowanie do mieszkania chronionego:

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ukończyła 18 lat i opuściła dotychczasową formę opieki (rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo -wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy) oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia.

Zasady przyznawania pobytu w mieszkaniu chronionym:

Decyzję o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym wydaje się na wniosek strony w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy. W drodze decyzji administracyjnej zostaje przyznane prawo pobytu w mieszkaniu oraz określona wysokość odpłatności, jaką mieszkaniec będzie ponosił przez okres pobytu. Czas pobytu w mieszkaniach chronionych nie może przekraczać 18 miesięcy, a w szczególnych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora MOPR w Zabrzu, może zostać przedłużony o kolejne 18 m-cy. Osoba usamodzielniana może przebywać w mieszkaniu chronionym przez okres 3 lat. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Osoby usamodzielniane znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą być zwolnione z ponoszenia kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym.

Cel pobytu w mieszkaniu chronionym:

Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym na: kontynuowanie nauki, uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów gminy oraz:

 • umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności m. in. poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami życia codziennego, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi;
 • stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych przy wsparciu specjalistów, opiekuna usamodzielnienia, pracownika socjalnego – opiekuna mieszkania chronionego;
 • umożliwianie rozwijania i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie;
 • uczenie ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań;
 • pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne;
 • stwarzanie możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania;
 • rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego;
 • ustabilizowanie sytuacji życiowej, w tym mieszkaniowej.

Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia:

Do zadań pracownika socjalnego opiekującego się mieszkaniem chronionym należy w szczególności: kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, współpraca z opiekunami usamodzielnienia mieszkańców oraz kontrola realizacji przez mieszkańców indywidualnego programu usamodzielnienia. Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje:

 1. pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 2. poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 w/w ustawy (w szczególności poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne);
 3. naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych;
 4. pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontraktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
  Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, dokonywanej, co najmniej raz na 3 miesiące. Zmiany wprowadzane są w drodze uzgodnień, które mają formę pisemną.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje:

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Adres: 41 – 800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7

-tel.: 32 271 64 31, 32 271 30 05 wew. 51, 35 lub 504 493 721

e-mail: usamodzielnienia@mopr.zabrze.pl