W 2018 roku Program Aktywności Lokalnej realizował zadania oparte na realizacji Projektu ,, Drogowskaz” w dzielnicy Mikulczyce, głównie dla osób zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również dla społeczności lokalnej dzielnicy. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i poprawa kompetencji społecznych i umiejętności życiowych. Pal Mikulczyce ponadto kontynuował współpracę z jednostkami i instytucjami mieszczącymi się na terenie Mikulczyc oraz całego Zabrza.

Program Aktywności Lokalnej Mikulczyce w roku 2018 r. kontynuował zadania i cele jakie realizował wcześniej w ramach projektu „Drogowskaz” w latach 2015-2017 r.

Działania w PAL Mikulczyce integrowały społeczność lokalną dzielnicy Mikulczyce, podnosiły poziom aktywności społecznej i zawodowej jej mieszkańców zmniejszając zjawisko marginalizacji i bezrobocia. Działo się to za sprawą cyklicznych spotkań organizowanych regularnie w każdym tygodniu, działań środowiskowych i konsultacji indywidualnych. Działania te miały na celu udzielenie wsparcia społeczności lokalnej aby zwiększyć jej udział w życiu społecznym na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

W roku 2018 r. w ramach projektu Drogowskaz zrekrutowano 17 Uczestników projektu (w tym 7 mężczyzn i 10 kobiet), z którymi praca była oparta na współdziałaniu w ramach zawartego kontraktu socjalnego. Odrębnym dokumentem zawieranym z daną osoba na uczestnictwo w działaniach w PAL była deklaracja. Z grupy zrekrutowanych uczestników projektu z 2 osobami przerwano udział w projekcie natomiast 7 osób zakończyło udział w projekcie podejmując zatrudnienie. Z 8 uczestnikami pracownicy PAL będą kontynuować współpracę w roku 2019. Uczestnikami projektu są osoby z grupy ryzyka (zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, korzystające z MOPR).

Realizacja działań w PAL odbywała się dzięki udziałowi w cyklicznych spotkaniach mieszkańców dzielnicy z dwoma animatorami w PAL Mikulczyce. Spotkania miały charakter warsztatów manualnych, bądź warsztatów florystycznych lub spotkań w charakterze pogadanek czy też odbywały się zajęcia kulinarne.

W 2018 r odbywały się spotkania tematyczne związane z obchodami świąt i tradycjami. I tak w styczniu zorganizowano spotkanie kolędowe we współpracy ze świetlicą środowiskową w Mikulczycach, w lutym odbył się bal karnawałowy oraz spotkanie z okazji Tłustego Czwartku.

W marcu odbył się kiermasz wiosenno-wielaknocny w Parafii św Teresy w Zabrzu Mikulczycach. Zorganizowano też uroczyste spotkanie świąteczne. Na bieżąco w PAL odbywały się spotkania śniadaniowe, zajęcia kulinarne, zajęcia manualne i florystyczne. Od maja do sierpnia PAL Mikulczyce współpracował z wolontariuszką panią Izabelą Grybską-Szczesnewicz, która prowadziła warsztaty florystyczne. W miesiącach wakacyjnych odbyły się 3 spotkania plenerowe służące spotkaniu z przyrodą łączące przyjemne z pożytecznym, a przede wszystkim mające charakter edukacyjny polegający na wskazywaniu prawidłowych wzorców spędzania czasu wolnego. Spotkaniu zawsze towarzyszyło wspólne grillowanie kiełbasek. Ponadto w lipcu wspólnie wybraliśmy się do skansenu etnograficznego w Chorzowie.

W czerwcu zorganizowano spotkanie we współpracy ze świetlicą środowiskową i filią nr 5 Biblioteki miejskiej służące powitaniu wakacji. Nieco wcześniej odbyło się międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Pal Mikulczyce w roku 2018 aktywnie włączył się w miejskie imprezy. W lipcu współorganizowaliśmy Festyn w Parku Techniki wojskowej z Domem Pomocy Społecznej nr 3. Pal Mikulczyce również we wrześniu włączył się w działania na rzecz Miasta biorąc udział w rodzinnym festynie w parku 12C oraz w Skarbnikowych Godach. W październiku PALowicze mieli możliwość wziąć udział w Dniu Otwartym w Electolux by przybliżyć ich do rynku pracy i zaktywizować zawodowo. W listopadzie odbyło się spotkanie andrzejkowe natomiast w grudniu zorganizowano uroczyste spotkanie świąteczne. W okresie ferii zimowych i w czasie letnich wakacji regularnie odbywały się spotkania rodziców z dziećmi. Pokazywano osobom dorosłym w jaki sposób można poświęcać czas wolny dzieciom wykorzystując do tego różnego typu gry, zabawy, warsztaty artystyczne czy zajęcia kulinarne.

W roku 2018 prężnie również działało Koło Seniora, które przyjęło nazwę (KAMRATKI). Zawiązało się grono 19 pań które co piątek spotykały się na spotkaniu od godz 09.00 najczęściej wykonując rożnego typu prace manualne.

PAL Mikulczyce w roku 2018 zorganizował 2 wizyty studyjne w innych PAL- ach z uczestnikami PAL – Mikulczyce. W kwietniu nastąpił wyjazd do PALu Wełnowiec -Józefowiec do Katowic natomiast w październiku odwiedziliśmy CUS w Zawierciu. Ponadto zorganizowaliśmy 2 spotkania z PALem Biskupice aby wspólnie się integrować, poznawać, wspierać i dzielić pomysłami.

W roku 2018 animatorzy zorganizowali także 2 wyjazdy kulturalno -integracyjno – edukacyjne. Jeden do Krakowa dla 30 osób w maju (uczestnicy projektu wraz z otoczeniem) oraz drugi do Krasiejowa przeznaczony dla 25 osób, który odbył się w sierpniu.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast