Procedura kwalifikowania kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

Przebieg procesu kwalifikacyjnego

 •  Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka kontaktują się telefonicznie lub zgłaszają się osobiście do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, mieszczącej się przy ul. Wyzwolenia 7 (tel. 32 – 271 – 64 – 31 ) w celu umówienia spotkania informacyjnego z psychologiem i/lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
 • W trakcie spotkania informacyjnego w siedzibie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Zabrzu kandydaci zapoznają się z:
  – warunkami, które muszą spełnić, by mogli ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej art. 42 ust. 1- 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  – procedurą kwalifikacji (otrzymują też informacje o niezbędnych dokumentach, które będą zobowiązani dostarczyć. Wymagana dokumentacja obejmuje:

  1. pisemny wniosek, wg załącznika nr 1
  2. klauzulę informacyjną RODO, wg załącznika nr 2
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej oraz udział w badaniach psychologicznych, wg załącznika nr 3
  4. oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, karalności, obowiązku alimentacyjnego, posiadaniu zdolności do czynności prawnych, wg załącznika nr 4
  5. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające zapis „brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka”
  6. potwierdzenie zameldowania
  7. zaświadczenie o niekaralności
  8. zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, (w przypadku rolników zaświadczenie z Urzędu Gminy/PIT)
  9. akt małżeństwa (ew. sentencja rozwodowa), jeśli dotyczy
  10. oświadczenie dot. leczenia odwykowego, wg załącznika nr 5

  W uzasadnionych przypadkach organizator rodzinnej pieczy zastępczej może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz może wymagać przedłożenia opinii środowiskowych na temat kandydatów np. od pracodawcy, a w przypadków kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym – zaświadczenie ze szkoły itp.)

 • Kandydaci, którzy chcieliby wziąć udział w procedurze kwalifikowania kandydatów, po złożeniu pisemnego wniosku, są zaproszeni na 2-3 konsultacje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i/lub psychologiem (w zależności od potrzeb) w celu pogłębienia informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych oraz predyspozycji psychologicznych kandydatów. Zgłaszający się mają możliwość omówienia ewentualnych wątpliwości, dotyczących procesu kwalifikacji.
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wspólnie z psychologiem zespołu pieczy zastępczej odwiedza kandydatów w miejscu ich zamieszkania w celu sprawdzenia, czy są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej dołącza do sporządzonego kwestionariusza wywiadu w miejscu zamieszkania kandydatów stosowne oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem zatrudnionym w Zespole pieczy zastępczej celem przeprowadzenia badań psychologicznych oraz sporządzenia wstępnej opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w której skład wchodzą zastępca dyrektora MOPR Zabrze, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, psycholog Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej analizuje zgromadzoną dokumentację kandydatów, sporządza opinię stwierdzającą, czy spełniają oni ustawowe warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W przypadku spełniania przez kandydatów warunków zawartych w ww. ustawie, Dyrektor MOPR w Zabrzu wydaje wstępną akceptację i wydaje skierowanie na szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych lub prowadzących rodzinny dom dziecka. W uzasadnionych przypadkach organizator rodzinnej pieczy zastępczej może zaprosić na posiedzenie kwalifikacyjne trenerów szkolących w ramach szkolenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych lub prowadzących rodzinne domy dziecka, a także innych specjalistów pracujących w obszarze wspierania rodziny tj. asystenta rodziny, pracownika socjalnego czy pracownika placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Osoby posiadające wstępną akceptację, uzyskują skierowanie na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzone na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra właściwego ds.rodziny, zgodnego z zakresem programowym określonym w Ustawie z 9 czerwca 2001r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r.
 • Kandydaci odbywają staż w ilości 10 godzin w jednej z zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze. Składają wniosek w MOPR Zabrze z prośbą o skierowanie na odbycie stażu. Rodzina zastępcza sporządza informację z przebiegu stażu, która zostaje dołączona do dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia, kandydat może złożyć w siedzibie Zespołu ds. pieczy zastępczej wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem celem przeprowadzenia badań oraz sporządzenia opinii psychologicznej.
 • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie zgromadzonych dokumentów wnosi o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W uzasadnionych przypadkach organizator rodzinnej pieczy zastępczej może zaprosić na posiedzenie kwalifikacyjne trenerów szkolących w ramach szkolenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych lub prowadzących rodzinne domy dziecka, a także innych specjalistów pracujących w obszarze wspierania rodziny tj. asystenta rodziny, pracownika socjalnego czy pracownika placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne, jeżeli kandydat spełnia wymagania. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
  Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka umieszczone są w rejestrze, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rejestr przekazywany jest do tutejszych Sądów. Kandydaci zobowiązują się do uaktualnienia zmieniających się danych oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego i odbycia badań psychologicznych celem wydania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej co najmniej co 2 lata.

PRZYJĘCIE DZIECKA

 • Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowuje rodzinę na przyjęcie dziecka przez: udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego aktualnej sytuacji rodzinnej, przekazanie dokumentacji dziecka zgodnie z art. 47 ust. 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej Organizator uaktualnia dane dotyczące kandydata.
 • Kandydaci składają wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wraz z wymaganą dokumentacją w Sądzie.
 • Rodzinę zastępczą ustanawia Sąd.
 • Kandydaci na każdym etapie postępowania sądowego oraz po ustanowieniu ich rodziną zastępczą mogą korzystać ze wsparcia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.