Some text

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Obsługa Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Godziny przyjmowania stron:

 • Poniedziałek 7.30 – 15.30
 • Wtorek 7.30 – 15.30
 • Środa 7.30 – 12.00
 • Czwartek 7.30 – 12.00
 • Piątek 7.30 – 12.00

Referent: Beata Zdebel
Specjalista: Arkadiusz Martyniak
Starszy Inspektor: Adrian Barszcz

plik do pobrania:

Zarzadzenie-20-2024.pdf
[Zarzadzenie-20-2024.pdf – Pobrano 461 razy – 1,11 MB]

cały plik do pobrania:

Dofinansowanie sprzęt reh
[Dofinansowanie sprzęt reh.pdf – Pobrano 21809 razy – 536,60 KB]

plik do pobrania:

Organizacja skrit
[Organizacja skrit.pdf – Pobrano 21741 razy – 340,07 KB]

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’

Dostępne mieszkanie

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Beneficjenci

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • Posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjścia na zewnątrz na poziom zero;
 • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 • Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem;
 • Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie ,,Mieszkanie na Start’’ na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
 • Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest: udokumentowanie różnicy, o której mowa wyżej poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zmiany tych mieszkań i złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w punkcie pierwszym, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

 

Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności beneficjenta

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy i wynosi:

 • Od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • Od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • Od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora programu. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Więcej informacji na https://www.pfron.org.pl

Telefon 32/277 78 20