Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne
to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się
to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne
to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

O dofinansowanie likwidacji barier mogą ubiegać się:

 • w przypadku barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudnoś­ci w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczys­tymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkal­nego, w którym stale zamieszkują,
 • w przypadku barier w komunikowaniu się i technicznych –  osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Przyznane dofinansowanie ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwie­nie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Pisemny wniosek o dofinansowanie składa się w MOPR, właściwym dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnospraw­ności lub kopię wypisu z treści orzeczenia.


Źródło: www.pfron.org.pl

WAŻNE!

 • MOPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyzna­niem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia maksymalnie 30 000 zł (bariery architektoniczne). Pozostałe 40% pokrywa wnioskodawca. Jest to minimalny udział własny wnioskodawcy.

 • Wyjątkiem w barierach architektonicznych jest wniosek Osoby niepełnosprawnej, która ma trudności z poruszaniem się, może ona wystąpić o po­moc w likwidacji barier architektonicznych utrudniających jej dostęp do budynku, w którym mieszka (budowa podjazdu)

  Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów przedsięwzięcia maksymalnie 40 000 zł. Pozostałe 30% pokrywa wnioskodawca. Jest to minimalny udział własny wnioskodawcy.

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed zło­żeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicz­nych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysłu­guje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wnios­ku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku miesz­kalnego lub dobudowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi, należy dopełnić formalności:
  – wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  – przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
  – po uzyskaniu pozytywnej decyzji, należy w tym samym urzędzie złożyć projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
  – uzyskać pozwolenie na budowę.