Jak zaopatrywać się w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy m.in. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne.

Zasady udzielania dofinansowania do sprzętu ortopedycznego, pomocniczego, rehabilitacyjnego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak uzyskać zwrot udziału własnego za zakupiony sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w wybory medyczne, które zostało potwierdzone przez pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia ma prawo do uzyskania limitu cenowego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego i spełniają kryterium dochodowe mogą ubiegać się w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejscem pobytu w przypadku osoby bezdomnej o uzyskanie zwrotu udziału własnego za zakupiony sprzęt.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych takiego dofinansowania, powinny złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania
 • Numer NIP, numer PESEL
 • Cel dofinansowania

Oświadczenie o wysokości dochodu i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Wniosek o dofinansowanie ze środków PRFON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
Wniosek o dofinansowanie ze środków PRFON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć:

 • Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie oraz oryginał do wglądu dla osoby przyjmującej wniosek
 • Fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup
 • Kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • Do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • Do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
 • W przypadku osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. Domy Pomocy Społecznej) wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Do sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy m. in.: rowery rehabilitacyjne stacjonarne, materace do rehabilitacji, piłki i wałki rehabilitacyjne, itp.

Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania
 • Numer NIP, numer PESEL
 • Cel dofinansowania
 • Oświadczenie o wysokości dochodu i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Wniosek o dofinansowanie ze środków PRFON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć:

 • Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie oraz oryginał do wglądu dla osoby przyjmującej wniosek
 • Zaświadczenie lekarza specjalisty o potrzebie zakupu sprzętu wynikającej z niepełnosprawności
 • Ofertę sprzętową sprzedawcy zawierającej: nazwę sprzętu (zgodną z wnioskowanym i zalecanym przez lekarza sprzętem), cenę brutto oraz cenę netto.

Wysokość dofinansowania:

 • 50% kosztów sprzętu maksymalnie 1500 zł.
 • W pierwszej kolejności są rozpatrywane wnioski na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze następnie w przypadku gdy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiada środki finansowe przyznawane jest dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Tryb postępowania:

 1. Pobranie wniosku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 2. Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
 3. Pobranie zaświadczenia od lekarza specjalisty o potrzebie zakupu sprzętu wynikającej z niepełnosprawności
 4. Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 5. Rozpatrzenie wniosku przez MOPR (po otrzymaniu środków z PFRON).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku :

 1. Zostaje podpisana umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem (na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa)
 2. Zakupienie sprzętu oraz zapłata wymaganego udziału własnego 50%
 3. Opis faktury przez sprzedawcę potwierdzający uiszczenie wkładu własnego kupującego
 4. Dostarczenie oryginału faktury do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 5. Po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje przelew środków na konto sprzedawcy

UWAGA – nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, pomocniczy turnusu może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeśli jej średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej
 • 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny – w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia dostępny jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl.