Uwaga

zmiany w Programie 500+ dotyczące m.in. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął co do zasady prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach, zostają zastąpione przez świadczenie wychowawcze.

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w przypadku nowych wniosków w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej po dniu 01.01.2022 r. składają wnioski o świadczenie wychowawcze wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D. W celu uzyskania od dnia 1 stycznia 2022 roku prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca faktycznego umieszczenia dziecka pieczy zastępczej do dnia 31 maja roku następnego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja roku następnego.

W przypadku „starych” wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r. wskazana wyżej ustawa zawiera przepisy przejściowe zgodnie z którymi, decyzje w sprawie dodatku wychowawczego wydane przez MOPR zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r. W przypadku decyzji MOPR których ważność wygasa przed dniem 31.05.2022 r. ośrodek zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej będzie stosował przepisy dotychczasowe i z urzędu przedłużał prawo do dodatku wychowawczego do dnia 31.05.2022 r.

W związku z tym od dnia 01.06.2022 r. wygasną wszystkie decyzje MOPR w sprawie dodatku wychowawczego i ośrodek nie będzie już realizował wypłat tego świadczenia. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych powinni złożyć nowe wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. przez platformę PUE ZUS. Wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. można składać w ZUS od dnia 01.02.2022 r.

Dokładniejsze informacje w sprawie świadczenia wychowawczego można uzyskać poprze Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981).

+ ustawa w formie pdf do pobrania:

lex-dz-u-2021-1981-zmiana-ustawy-o-pomocy-panstwa
[lex-dz-u-2021-1981-zmiana-ustawy-o-pomocy-panstwa.pdf – Pobrano 618 razy – 156,00 KB]

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej od 1 czerwca 2023 przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota:

    899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

    1 361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dodatki do pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej do 18 roku życia:

Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od 1 czerwca 2023 r. przysługuje dodatek nie niższy niż 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.

Na dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, od 1 czerwca 2023 r. przysługuje dodatek nie niższy niż 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:

– rodzinom zastępczym – raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

„Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

WNIOSKI od 01.06.2022 r.  SKŁADAĆ NALEŻY DO ZUS od tego terminu ośrodek nie będzie już realizował wypłat tego świadczenia.

Fakultatywna pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka może przyznać:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, raz w roku;
  • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
  • mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

  1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
  2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie;
  3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Ustalając wysokość wynagrodzenia bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia, oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.