Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje obowiązki wynikające z obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informujemy zatem o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, które będą w związku z tym obowiązywać i Państwa uprawnieniach.

Kto jest Administratorem?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777 800, mopr@zabrze.pol.pl reprezentowany przez Dyrektora;

W zakresie zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także w zakresie wydawania kart parkingowych w trybie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, administratorem danych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze,  tel. 32 2777 845 reprezentowany przez Przewodniczącego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Michał Drozdowski

adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze

tel. 32 2777 848 e-mail: iodo@mopr.zabrze.pl

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować przy pomocy tradycyjnie na wyżej wskazany adres, telefonicznie lub na adres poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 1. prowadzenia postępowań z zakresu pomocy społecznej,
 2. prowadzenia postępowań z zakresu pieczy zastępczej,
 3. prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej,
 4. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej,
 5. prowadzenia postępowań z zakresu udzielania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 6. realizacji procesu rekrutacyjnego,
 7. zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
 8. realizacji umów cywilnoprawnych,
 9. prowadzenia działalności finansowej,
 10. realizacji praktyk i staży,
 11. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 12. udostępniania informacji publicznej,
 13. rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji,
 14. prowadzenia monitoringu noclegowni przy ul. Trocera 63.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9 RODO i są niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także z działań, na które wyrazili Państwo zgodę w trakcie ubiegania się o świadczenia, aplikowali państwo w sprawie zatrudnienia, uczestniczyli w procesie zamówień publicznych lub zawierali umowę cywilnoprawną. Jeżeli Państwo wysyłają nam e-mail bądź innymi środkami telekomunikacji elektronicznej np. ePUAP, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji, Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Nadmieniamy, że telefonicznie z uwagi na brak możliwości weryfikowania tożsamości osoby dzwoniącej nie mogą być udzielane informacje dotyczącej wyników postępowania administracyjnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne w tym jednolity rzeczowy wykaz akt uzgodniony z Archiwum Państwowym.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa mogą Państwo żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że realizując obowiązek informacyjny, w toku wszystkich postępowań, bądź realizacji czynności otrzymają Państwo do zapoznania się szczegółową kartę zawierającą informację dotyczącą postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków gdzie przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom wykonującym zadania z pomocy społecznej zlecone przez tutejszy ośrodek.

Czy będzie następować proces przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany i profilowanie?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (strona UODO), Stawki 2, 00-193 Warszawa.