Ochrona Danych Osobowych i Deklaracja dostępności MOPR Zabrze

 1. Strona główna
 2. O nas
 3. Ochrona Danych Osobowych i Deklaracja dostępności MOPR Zabrze

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje obowiązki wynikające z obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informujemy zatem o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, które będą w związku z tym obowiązywać i Państwa uprawnieniach.

Kto jest Administratorem?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 277 78 00, mopr@zabrze.pol.pl reprezentowany przez Dyrektora;

W zakresie zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także w zakresie wydawania kart parkingowych w trybie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, administratorem danych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze,  tel. 32 277 78 45 reprezentowany przez Przewodniczącego.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się w następujący sposób: tradycyjnie na adres ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, telefonicznie:

32 277 78 48 lub elektronicznie pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 1. prowadzenia postępowań z zakresu pomocy społecznej,
 2. prowadzenia postępowań z zakresu pieczy zastępczej,
 3. prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej,
 4. prowadzenia postępowań z zakresu procedury „Niebieska Karta”,
 5. prowadzenia postępowań z zakresu udzielania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 6. realizacji procesu rekrutacyjnego,
 7. zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
 8. realizacji umów cywilnoprawnych,
 9. prowadzenia działalności finansowej,
 10. realizacji praktyk i staży,
 11. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 12. udostępniania informacji publicznej,
 13. udzielania informacji uprawnionym osobom,
 14. rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9 RODO i są niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także z działań, na które wyrazili Państwo zgodę w trakcie ubiegania się o świadczenia, aplikowali państwo w sprawie zatrudnienia, uczestniczyli w procesie zamówień publicznych lub zawierali umowę cywilnoprawną. Jeżeli Państwo wysyłają nam e-mail bądź innymi środkami telekomunikacji elektronicznej np. ePUAP, SEKAP, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji, Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Nadmieniamy, że telefonicznie z uwagi na brak możliwości weryfikowania tożsamości osoby dzwoniącej nie mogą być udzielane informacje dotyczącej wyników postępowania administracyjnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne w tym jednolity rzeczowy wykaz akt uzgodniony z Archiwum Państwowym.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa mogą Państwo żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że realizując obowiązek informacyjny, w toku wszystkich postępowań, bądź realizacji czynności otrzymają Państwo do zapoznania się szczegółową kartę zawierającą informację dotyczącą postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków gdzie przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom wykonującym zadania z pomocy społecznej zlecone przez tutejszy ośrodek.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Deklaracja dostępności MOPR Zabrze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych: https://mopr.zabrze.pl/ oraz http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . W stosunku do w/w stron przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – Europeam Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

 • strona internetowa BIP http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/ spełnia wymagania w 91.50 %. Strona jest zgodna w poprzednią specyfikacją ustawową WCAG 2.0
 • strona internetowa https://mopr.zabrze.pl spełnia wymagania w 80.11 %, stwierdzone niezgodności dotyczą elementów, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Data publikacji strony internetowej: 2010.12.08 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.30 r.

Serwis https://mopr.zabrze.pl/ jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemu lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną jest Pan Krzysztof Sierosławski, adres poczty elektronicznej informatycy@mopr.zabrze.pl, tel. 32 2777 813. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

DYREKCJA
3 Maja 16, 41-800 Zabrze

Dostęp dla niepełnosprawnych: bez ograniczeń parter – schody, winda; piętro – schody, winda.

Dostępność parkingu

Z tyłu budynku głównego znajduje się parking przeznaczony dla pracowników, klientów oraz 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Na 2 piętrze znajduje się toaleta dla klientów przystosowana dla osób niepełnosprawnych w skrzydle po stronie windy.

 

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej w Maciejowie i Centrum Północ

ul. Wyzwolenia 7, 41-800 Zabrze

Dostęp dla niepełnosprawnych ograniczony parter – schody; piętro – schody.

 

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Centrum Południe

ul. 3 Maja 20 A

Dostęp dla niepełnosprawnych: podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru, budynek 2-kondygnacyjny

 

Program Aktywności Lokalnej Zandka, Grupa Magnez

Pl. Krakowski 4

Dostęp dla niepełnosprawnych: bez ograniczeń

 

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zaborze,

ul. Wolności 321

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, wejście do lokalu poprzedzone schodami, lokal parterowy.

 

Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Stalmacha 7

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bez ograniczeń

 

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Biskupice

ul. Bytomska 28

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bez ograniczeń, lokal na I piętrze, dostęp poprzez windę dobudowaną z tyłu budynku.

 

Program Aktywności Lokalnej Biskupice

ul. Bytomska 82

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, wejście do lokalu poprzedzone schodami, lokal parterowy

 

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Trocera 63

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, wejście do lokalu poprzedzone schodami, lokal dwukondygnacyjny, bez windy

 

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Mikulczyce, Program Aktywności Lokalnej Mikulczyce, Świetlica Środowiskowa Mikulczyce

ul. Tarnopolska 57

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokale na 2 piętrze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

 

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Rokitnica

ul. Jordana 2

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na 1 piętrze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

 

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Kończyce

ul. Przemysłowa 6

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bez ograniczeń, podjazd dla wózków inwalidzkich, lokal na jednej kondygnacji

 

Świetlica Środowiskowa

ul. Andersa 34

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na wysokim parterze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

 

Świetlica Środowiskowa

ul. Bytomska 106

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na wysokim parterze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

 

Świetlica Środowiskowa

ul. 3 Maja 82

Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ograniczony, lokal na 1 piętrze, budynek bez windy, wejście do niego poprzedzone schodami

 

Utrudnienia:

Nad wejściami do budynków MOPR nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynkach MOPR nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach poza oznaczeniami przycisków windy, nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

W windach brak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Brak tłumacza języka migowego

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast