Procedura przyjmowania osób do domu pomocy społecznej

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej “Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

I Kontakt z pracownikiem socjalnym

Osoba zainteresowana umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej – będąca mieszkańcem miasta Zabrze powinna skontaktować się z pracownikiem socjalnym Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu zgodnie ze swym miejscem zamieszkania:

 • DPPS nr 1  Rokitnica (filia DPPS Mikulczyce), ul. Tarnopolska 57 II piętro, tel. 32 271 77 43, 271 86 51
 • DPPS nr 2 Biskupice, ul. Bytomska 28, tel. 32 274 71 00, 274 73 34
 • DPPS nr 3 Kończyce, ul. Przemysłowa 4, tel. 32 275 03 52, 275 05 62
 • DPPS nr 4  Maciejów, ul. Wyzwolenia 7 II piętro, tel. 32 271 64 31, 271 64 32
 • DPPS nr 5  Mikulczyce, ul. Tarnopolska 57 II piętro, tel. 32 271 77 43, 271 86 51
 • DPPS nr 6 Zaborze, ul. Wolności 321, tel. 32 271 00 26
 • DPPS  nr 7 Centrum, ul. Wyzwolenia 7 III piętro, tel. 32 271 64 31, 271 64 32

Pracownicy socjalni przyjmują strony w godzinach 7.30 do 10.30 oraz od 14.30 do 15.30. W godzinach od 10.30 do 14.30 pracownicy socjalni wykonują pracę w terenie.

II Kompletowanie dokumentów

Pracownik socjalny po złożeniu wniosku (prośby) przez osobę zainteresowaną kompletuje dokumentację niezbędną do podjęcia decyzji o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej – w szczególności są to:

 • wywiad środowiskowy (przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji, iż ubiegający się wykorzystał własne możliwości i uprawnienia, oraz, że oferowane przez ośrodek usługi opiekuńcze nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej się o nie osoby);
 • pisemna prośba osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej (lub jej przedstawiciela ustawowego);
 • zgoda osoby na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu;
 • decyzja organu emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (lekarz stwierdza konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą potrzebującą pomocy oraz określa typ domu do którego osoba powinna być skierowana);
 • inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku;
 • wywiady z osobami zobowiązanymi do odpłatności na rzecz osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

III Przekazanie dokumentacji

Skompletowane dokumenty pracownik socjalny przekazuje do Działu Pomocy Środowiskowej, który wystawia decyzję administracyjną o skierowaniu bądź odmowie skierowania do Domu Pomocy Społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisanie na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym termie oczekiwania na umieszczenie.
W przypadku zwolnienia się miejsca, osoby oczekujące są zawiadamiane są o wolnym miejscu zgodnie z kolejnością zajmowaną na liście i umieszczane w Domu Pomocy Społecznej.

IV Typy domów pomocy społecznej. zasady kierowania.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie Miasta Zabrze funkcjonuje 5 Domów Pomocy Społecznej:

 1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Matejki 62 – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie;
 2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Jaskółcza 11 – przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3, ul. Brysza 3 – przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych;
 4. Dom Pomocy Społecznej prow. przez Zakon Kamilianów w Zabrzu, ul. Cisowa 6 – przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych;
 5. Dom Pomocy Społecznej “Słoneczny Dom”, ul. Knurowska 17 – przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Osobę ubiegającą się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej kieruje się do Domu Pomocy określonego typu (zgodnie z zaświadczeniem lekarskim).
W przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym (ze względu na inny typ domu do którego kierowana jest osoba), zebrane dokumenty wraz ze skierowaniem ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
W przypadku regionalnych domów pomocy decyzję wydaje marszałek województwa.

W przypadku zwolnienia się miejsca w określonej placówce, osoby oczekujące są zawiadamiane o możliwości zamieszkania w Domu Pomocu Społecznej, zgodnie z kolejnością zajmowaną na liście osób oczekujących i umieszczane w Domu Pomocy Społecznej.

V Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

zgodnie z art. 61. ust 2 opłatę za pobyt ww domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu – jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi (w przypadku gdy dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego);
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

opłatę mogą wnosić także inne osoby niewymienione w art. 61 ust.2.

VI Kryterium dochodowe a obowiązek odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

Kryterium dochodowe – to kwoty dochodów, ustalone w ustawie o pomocy społecznej, decydujące o prawie do świadczeń z pomocy społecznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296). uległy zmianie kryteria dochodowe, które od 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł
 • dla osoby w rodzinie – 600,00 zł.

Obowiązek odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS dla osoby samotnie gospodarującej występuje jeżeli dochód osoby jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
Obowiązek ten wyliczany jest w kwocie różnicy między dochodem netto osoby a kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej stanowiącej obecnie 2 328,00 zł (776,00 zł x 300% = 2 328,00 zł).

Obowiązek odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS w przypadku osoby w rodzinie – występuje gdy posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Obowiązek odpłatności wyliczany jest w kwocie różnicy między dochodem netto rodziny a kryterium dochodowym w przypadku osoby w rodzinie.
Przykład kryterium dochodowego dla rodziny 3 – osobowej:
600,00 zł x 3 osoby w rodzinie = 1 800,00 zł x 300% = 5 400,00 zł.

W przypadku pytań dotyczących procedury umieszczania w Domach Pomocy Społecznej prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS lub pracownkami Działu Pomocy Środowiskowej tel. 32 277-78-26 lub 32 277-78-27.