Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
  • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
  • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator rodzinnej
  • pieczy zastępczej jest zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin zastępczych w realizacji zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia.

Zakres pomocy koordynatora w danej rodzinie jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb konkretnej rodziny.
Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej odbywa się głównie w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W celu udzielania jak najlepszej pomocy koordynator w swych działaniach współpracuje z instytucjami oraz organizacjami podejmującymi działania ukierunkowane na pomoc i wspieranie rodziny, w tym m.in.: z ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, sądem, kuratorami sądowymi, szkołami, psychologami, pedagogami szkolnymi, ośrodkiem adopcyjnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z koordynatorami:

Adres: 41 – 800 Zabrze, ul. Stalmacha 7
Portiernia 32 630 37 39
wykaz nr wew.: 763, 764, 765, 766