W dniu 17 grudnia odbyła się GALA ŚLĄSKICH PROMETEUSZY 2021, organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs odbył się pod Patronatem Członka Zarządu Województwa Ślaskiego – Pani Izabeli Domogały. Celem konkursu było wyróżnienie pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim oraz promocja zawodów pomocowych, podniesienie ich prestiżu i poprawa wizerunku. W tegorocznej edycji III miejsce w kategorii pracownik socjalny otrzymała Pani Anna Herman-Latos. Pani Anna Herman Latos jest wieloletnim pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na udzielaniu wsparcia osobom w wieku senioralnym.

 

Centrum Aktywności Senioralnej (CAS) jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Działamy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrzu.

W strukturze CAS znajdują się:
• Klub Seniora Zandka przy ul. Stalmacha 7
• Klub Seniora przy ul. Żółkiewskiego 12a
• Program Aktywności Senioralnej Biskupice przy ul. Bytomskiej 82

CAS prowadzi działalność na rzecz Seniorów z Miasta Zabrze oraz umożliwia realizację przedsięwzięć prowadzonych na rzecz Seniorów oraz integracji międzypokoleniowej, podejmowanych przez Kluby Seniora, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność na rzecz środowisk senioralnych Zabrza. Z działań CAS korzystać mogą w szczególności mieszkańcy Zabrza w wieku powyżej 60 roku życia.

Celem działania CAS jest:
• diagnozowanie potrzeb osób starszych,
• koordynowanie wsparcia udzielonego osobom starszym,
• aktywizacja, integracja oraz włączenie społeczne osób starszych,
• organizowanie wspólnego spędzania czasu wolnego,
• rozwijanie kompetencji seniorów,
• organizowanie sieci ośrodków wsparcia dla seniorów w tym klubów seniora.

Do zadań CAS należą w szczególności:

• działania na rzecz rozwoju, integracji i aktywizacji środowisk senioralnych w mieście Zabrze;
• prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz poradnictwa dla osób starszych
• organizowanie konferencji, warsztatów, festiwali, wystaw, gali, kampanii społecznych i innych form działalności
edukacyjno – informacyjnej w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego w mieście Zabrze,
• prowadzenie strony internetowej oraz portali społecznościowych dla seniorów
• zbieranie i udzielanie informacji o instytucjach działających na rzecz seniorów
• działania promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu,
• organizacja imprez o charakterze informacyjno – kulturalnym, wycieczek i wydarzeń aktywizujących i integrujących środowisko seniorów;
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi na zasadach partnerstwa i współpracy;
• wspieranie działań seniorów – liderów lokalnych, w tym organizowanie spotkań liderów środowisk senioralnych;
• wsparcie organizacji skupiających seniorów oraz aktywnych nieformalnych grup seniorów;
• zarządzanie pomieszczeniami CAS, w tym sporządzanie harmonogramu pracy w pomieszczeniach;
• sporządzanie sprawozdań z zadań realizowanych przez CAS;
• archiwizacja i zabezpieczanie bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami praw.

Centrum Aktywności Senioralnej
ul. Stalmacha 7
41-800 Zabrze
(wejście od strony ul. Cmentarnej)
czynne w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30

Kierownik:
Katarzyna Speina
tel. 32 630-37-58 ( do godz. 14.30)
32 630-37-55
512-810-491 ( do godz. 14.30)

email: cas@mopr.zabrze.pl