Z dniem 01.07.2021 r. Prace Społecznie Użyteczne organizacyjnie podlegają pod DPPS nr 4 Maciejów

Instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi  istotny  element  aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne to prace  wykonywane  przez bezrobotnych  bez  prawa  do zasiłku w szczególności – osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy według listy sporządzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Osoba wykonująca  prace  społecznie  użyteczne  jest  objęta  ubezpieczeniem  zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 795) – art. 2 ust.1 pkt. 23a i ust. 3, art. 73a,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447),
  • ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ) – art. 8 ust.4 i art. 11 ust. 2

Organizacja prac społecznie użytecznych

W 2024 roku utworzono 70 miejsc w 51 podmiotach, w jednostkach miejskich i organizacjach z zakresu III sektora na okres od 01 lutego do 30 listopada. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych. Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niżej niż 10,90 zł za godzinę – 60% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 40% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.

Zobowiązania gminy lub podmiotu

  • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
  • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
  • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • zobowiązanie  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  w  miejscu,  czasie i  w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
  • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Zobowiązania osoby bezrobotnej

Za nie stawienie się do pracy lub naruszenie porządku w miejscu pracy podopieczny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego co za tym idzie nie może wykonywać w tym czasie prac społecznie użytecznych.

Zapraszamy do współpracy w organizowaniu prac społecznie użytecznych

Prace Społecznie Użyteczne na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych, w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku tj. jednostki organizacyjne utworzone przez gminę (szkoły, domy kultury, przedszkola).
Jednostka powinna posiadać wpis do KRS, siedzibę lub oddział na terenie Zabrza, wywiązywać  się  z  obowiązków  wobec  organu  nadzorującego,  nałożonych przez ustawy na podstawie których działają. Przewidywany okres programu to 10 miesięcy. Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych, ma na celu przygotować ich do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy. Bezrobotni mogą wykonywać prace renowacyjne, porządkowe, naprawcze i inne.

Absolwenci PSU mogą stanowić źródło rekrutacji dla pracodawców poszukujących sprawdzonych pracowników. PSU to szansa dla bezrobotnych na aktywizację i integrację oraz bezpłatne wsparcie kadrowe dla instytucji. PSU może też wspomagać rozszerzanie działalności lokalnych stowarzyszeń statutowo zajmujących się pomocą charytatywną.