WSPARCIE POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 r.

 

 

 

WSPARCIE POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przystąpił do rządowego programu „ Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” realizowanego w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Wsparcie zostało udzielone ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;

wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń prowadzącego rodzinny dom dziecka, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;

wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.