Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że we wskazanych niżej budynkach użytkowanych przez ośrodek znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba MOPR
ul. 3 Maja 16 pokój nr 219 II piętro
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
(uwaga od godziny 15.45 możliwe jest wejście do budynku tylko od strony parkingu obok krytej pływalni przy pl. Krakowskim)

Pomieszczenia Programu Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 82, Zabrze Biskupice
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730-1130.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 4 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8. która jest w ciąży.
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast