Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że we wskazanych niżej budynkach użytkowanych przez ośrodek znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba MOPR
ul. 3 Maja 16 pokój nr 219 II piętro

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 Adwokaci

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 Adwokaci, Radcy Prawni

poniedziałki w godz. 8.00 – 10.00 Mediatorzy

(uwaga od godziny 15.45 możliwe jest wejście do budynku tylko od strony parkingu obok krytej pływalni przy pl. Krakowskim)

Pomieszczenia Programu Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 82, Zabrze Biskupice

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30 Radcy prawni

W celu przeciwdziałania rozszerzeniu epidemii koronawirusa, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. – rozdz. 4, § 10.1 pkt. 2 (Dz. U. 2020 r., poz. 491) porady są udzielane telefonicznie do odwołania.

Adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz doradcy obywatelscy w ramach swoich dyżurów kontaktują się z Osobami uprawnionymi po wcześniejszym umówieniu porady pod nr tel.: 32 37 33 500, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

 

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Zabrze w 2021 r.

 

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Dni i godziny otwarcia punktu Prowadzący punkt1)
MOPR I, ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, pok. 219 pn. – pt. 8.00-12.00

pn. MEDIACJA 8.00-10.00

A
MOPR II, ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, pok. 219 pn. – pt. 12.00-16.00 A/RP
PAL, ul. Bytomska 82, 41-800 Zabrze pn. – pt. 7.30 -11.30 RP
Dom Harcerza, ul. Wolności 350 A, 41-800 Zabrze pn. – pt. 16.00 – 20.00

pt. MEDIACJA 18.00 – 20.00

NGO
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

ul. 3 Maja 93 A, 41-800 Zabrze

pn. – wt. 9.00- 13.00

śr. – czw. 14.00-18.00

śr. MEDIACJA 16.00-18.00

pt. 11.00 – 15.00

NGO
Adres punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Dni i godziny otwarcia punktu Prowadzący punkt
PUP, Pl. Krakowski 9 pn. – pt. 10.00 – 14.00 NGO
Centrum Rozwoju Rodziny, ul. Park Hutniczy 8 pn., śr. 13.00 – 17.00

wt., czw., pt. 12.00 – 16.00

pn. MEDIACJA 15.00 – 17.00

NGO

 

 

Podstawowe zasady:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1.działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy, pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  • Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Zabrza, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Ważne:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. W przypadku braku zgłoszeń na mediacje udzielane będą nieodpłatne porady prawne zgodnie z tygodniowym harmonogramem. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 32 / 37 33 500 – telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast