Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że we wskazanych niżej budynkach użytkowanych przez ośrodek znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba MOPR
ul. 3 Maja 16 pokój nr 219 II piętro

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 Adwokaci

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 Adwokaci, Radcy Prawni

poniedziałki w godz. 8.00 – 10.00 Mediatorzy

(uwaga od godziny 15.45 możliwe jest wejście do budynku tylko od strony parkingu obok krytej pływalni przy pl. Krakowskim)

Pomieszczenia Programu Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 82, Zabrze Biskupice

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30 Radcy prawni

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, NIEODPŁATNA MEDIACJA

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) od stycznia 2020 r. na terenie Miasta Zabrze darmowa pomoc prawna będzie udzielana wg nowych zasad. Oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie możliwość skorzystania również z bezpłatnej mediacji.

W 2020 r. na terenie Miasta Zabrze nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje będą udzielane w następujących punktach zlokalizowanych w mieście:

Lp. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Adres Godziny działania punktu Porad udzielać będą
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16

pokój 219

od poniedziałku

do piątku

8.00 – 12.00

Adwokaci
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16

pokój 219

od poniedziałku

do piątku

12.00 – 16.00

Adwokaci

Radcy Prawni

3. Siedziba Programu Aktywności Lokalnej ul. Bytomska 82

sala szkoleniowa nr 1

od poniedziałku

do piątku

7.30 – 11.30

Radcy prawni
4. ** DOM HARCERZA – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ul. Wolności 350 a od poniedziałku

do piątku

16.00 – 20.00

Adwokat

– wtorek

– czwartek

– piątek

Prawnik

– poniedziałek

– środa

5. **Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ul. 3 Maja 93 a poniedziałek, wtorek

9.00 – 13.00

środa, czwartek

14.00 – 18.00

piątek

11.00 – 15.00

Prawnik
Lp. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Adres Godziny działania punktu Porad udzielać będą
1. **Powiatowy Urząd Pracy

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Pl. Krakowski 9 od poniedziałku

do piątku

godz. 10.00 – 14.00

Doradcy obywatelscy
2. **Dzielnicowy Ośrodek Kultury

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ul. Dorotki 3 od poniedziałku

do piątku

godz. 13.00 – 17.00

Doradcy obywatelscy

 

Lp. Punkty Nieodpłatnej Mediacji Adres Godziny działania punktu Porad udzielać będą
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16pokój 219 poniedziałki

8.00-10.00

Mediatorzy
2. Siedziba Programu Aktywności Lokalnej ul. Bytomska 82

sala szkoleniowa nr 1

piątki

7.30 – 9.30

3. ** DOM HARCERZA – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ul. Wolności 350 a piątki

18.00-20.00

4. **Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ul. 3 Maja 93 a środy

16.00 – 18.00

5. **Powiatowy Urząd Pracy

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Pl. Krakowski 9 poniedziałki

12.00 – 14.00

** zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy zadanie zostało powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert

 

 

Podstawowe zasady:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1.działania dostosowane do indywidulanej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
    w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy,
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej.

  • Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Zabrza, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Ważne:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. W przypadku braku zgłoszeń na mediacje udzielane będą nieodpłatne porady prawne zgodnie z tygodniowym harmonogramem. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 32 / 37 33 500 – telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast