Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

Lokalizacja punktów NPP/NPO i tygodniowy harmonogram udzielania porad na obszarze Miasta Zabrze w roku 2022

LP PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ADRES GODZINY UDZIELANIA PORAD PORAD UDZIELAĆ BĘDĄ
1 Centrum Usług Społecznych I ul. Stalmacha 7, 41-800 Zabrze pn.-pt. 8:00 – 12:00  Adwokaci  Adwokat/mediator
2 Centrum Usług Społecznych II ul. Stalmacha 7, 41-800 Zabrze pn.-pt.12:00 – 16:00  Adwokaci,  Radcy prawni
3 ** Dom Harcerza ul. Wolności 350A, 41-800 Zabrze pn.-pt. 16.00 – 20.00 Adwokat/Radca prawny/Prawnik/Mediator
4 **Poradnia
 Psychologiczno – Pedagogiczna
ul.3 Maja 93A, 41-800 Zabrze pn., wt. 9.00 – 13.00, śr., czw. 14.00 – 18.00, pt. 11.00  –  15.00   Adwokat/Radca prawny/Prawnik/Mediator

 

LP PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, EDUKACJI PRAWNEJ I MEDIACJI ADRES GODZINY UDZIELANIA PORAD PORAD UDZIELAĆ BĘDĄ
1 ** Powiatowy Urząd Pracy Pl. Krakowski 9, 41-800 Zabrze pn.-pt. 10.00 – 14.00    Prawnik/Doradca
2 ** Centrum Rozwoju Rodziny ul. Park Hutniczy 8, 41-800 Zabrze pn., wt., czw., pt. 11.00 – 15.00, śr. 14.00 – 18.00   Prawnik/Doradca/Mediator

** Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy zadanie zostało powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert

Od 4.04.2022 r. nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na obszarze Miasta Zabrze będą świadczone stacjonarnie w punktach zgodnie z powyższym harmonogramem.

Odwołane zostaje świadczenie porad telefonicznie oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość korzystania za pomocą środków porozumiewania się na odległość z dyżurów specjalistycznych uruchomionych na terenie całego kraju.

Aktualizowana na bieżąco lista jest dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

(https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/)

Podstawowe zasady:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje:
• Przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy,
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
• Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Zabrza, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody

Ważne:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 32 / 373 35 00 telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00

Dokumenty do pobrania

2022 NPP PORADY SPECJALISTYCZNE
[WKS-2022-NPP-PORADY-SPECJALISTYCZNE.docx – Pobrano 320 razy – 16,62 KB]