Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu realizacji zadań zawartych w Miejskim
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata2021-2025, z dnia 23 sierpnia 2021, r.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określa Uchwała Nr LXXIII/977/23 Rady Miasta
Zabrze z dnia 30.10,2023r. r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego.

Adres:

 Zespół Interdyscyplinarny
ul. 3 Maja 16, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 7 pok. 4
tel. 32 271 64 31 wew. 47
email: mzi@mopr.zabrze.pl

Główne zadania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznający przemocy domowej
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 • powoływatnie grup diagnostyczno – pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań
 • monitorowanie procedury Niebieskie Karty
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno -edukacyjnych lub programach psychologiczno – terapeutycznych.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Urzędu Miejskiego
 • Policji
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Sądu Rejonowego
 • Oświaty
 • Straży Miejskiej
 • Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
 • Organizacji Pozarządowej Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 1123/ZPS/2023 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Przewodniczącym Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest obecnie Magdalena Galwas-

Stinzing, zastępcą przewodniczącej jest Agnieszka Folda.

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej przedstawiciele określonych
ustawowo instytucji zobowiązani są do założenia Niebieskiej Karty i przesłania jej
do przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołana  przez przewodniczącego
grupa diagnostyczyno-pomocowa podejmuje działania zmierzające do przerwania przemocy
oraz udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.
Do zadań grup diagntystyno-pomocowych nalezy, w szczególności :

 1. Dokonanie na podstawie procedury Niebieskie Karty oceny sytuacji domowej osób
  doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.
 2. Realizacja procedury Niebieskie Karty w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej.
 3. Realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.
 4. Monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej w tym również po zakończaniu procedury Niebieskie Karty.
 5. Dokumentowanie podejmowanych działań.

Na terenie miasta Zabrze działa Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy z siedzibą Zabrze ul.Wyzwolenia 7 tel. 0-32 271 64 31 wew.47 w składzie:

Izabela Śniadek, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271-64-31 wew. 26
Katarzyna Wiencierz, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271 64 31 wew. 33; 503-987-785
Agnieszka Folda, ul. Przemysłowa 6, tel. 32 275 05 62 wew. 18
Magdalena Galwas-Stinzing, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271 64 31 wew. 52; 695-959-662
Sebastian Hojka, ul. Tarnopolska 57, tel. 32 271 86 51 wew. 27; 503-987-796
Gabriela Rejkowicz, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271 64 31 wew. 26; 503-987-748