Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 13.06.2011 roku.

Adres:

Miejski Zespół Interdyscyplinarny
ul. 3 Maja 16, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 7 pok. 14
tel. 32 271 64 31 wew. 52
email: mzi@mopr.zabrze.pl

Prace Zespołu Interdyscypilnarnego mają na celu:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocyw środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 04.07.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.
https://bip.um.zabrze.pl/engine/old/bip/4/13?grp=107789#rl_107789

Główne zadania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego to:

 • stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • integracja środowisk i działań na rzecz budowania systemu przeciwdziałania przemocy w mieście Zabrze
 • podniesienie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy.
 • rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności reagowania wobec problemu przemocy.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Urzędu Miejskiego
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 • Sądu Rejonowego
 • Prokuratury Rejonowej
 • Policji
 • Straży Miejskiej
 • Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
 • Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
 • Ośrodka Wsparcia dla Kobiet
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Służby Zdrowia
 • Oświaty
 • Duchowieństwa

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 1062/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 grudnia 2018 roku.
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/532627/Zarz%C4%85dzenie-1062_ZPS_2018

Przewodniczącym Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest obecnie Magdalena Galwas-Stinzing.

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie przedstawiciele policji, pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty oraz ochrony zdrowia zobowiązani są do założenia Niebieskiej Karty i przesłania jej do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołana przez przewodniczącego grupa robocza podejmuje działania zmierzające do przerwania przemocy oraz udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Praca grupy roboczej trwa do czasu ustania przemocy w rodzinie lub stwierdzenia braku zasadności realizacji procedury w danej sytuacji.

Na terenie miasta Zabrze działa Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy. W skład Zespołu wchodzą koordynatorzy, z którymi można nawiązać kontakt w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Izabela Śniadek, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271-64-31 wew. 26
Katarzyna Wiencierz, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271 64 31 wew. 33; 503-987-785
Agnieszka Folda, ul. Przemysłowa 6, tel. 32 275 05 62 wew. 18
Magdalena Galwas-Stinzing, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271 64 31 wew. 52; 695-959-662
Sebastian Hojka, ul. Tarnopolska 57, tel. 32 271 86 51 wew. 27; 503-987-796
Gabriela Rejkowicz, ul. Wyzwolenia 7, tel. 32 271 64 31 wew. 26; 503-987-748