Zasady ubiegania się o zasiłki celowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu

§

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2

 1. Zasiłek celowy jest fakultatywnym świadczeniem pieniężnym przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej zwanej dalej ustawą.
 2. Zgodnie z art. 39 ustawy zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej   potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Dodatkowo osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 3. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

 

§ 3

 1. Świadczenie w postaci zasiłku celowego przysługuje:

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny o ile w sytuacji osoby lub rodziny występują okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej wymienione w art. 7 ustawy między innymi takie jak: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,  przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

 1. Szczególnymi formami zasiłku celowego są:

a) zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, który może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi,

b) zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, który może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. To świadczenie także może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi,

c) specjalny zasiłek celowy, który  może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi,

d) zasiłek celowy na zasadach zwrotu, który może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

 1. Przyznanie jednej z wyżej wymienionych szczególnych form zasiłku celowego wymaga zgody Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.
 2. Zasiłki celowe przyznawane są na wniosek który można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku osób bezdomnych także w Zespole ds. Pomocy Osobom Bezdomnym. Wnioski w formie pisemnej można także przesyłać pocztą, składać osobiście w kancelarii MOPR przy ul. 3 Maja 16 lub przesyłać elektronicznie poprzez ePUAP.

 

§ 4

 1. Każdy wniosek o zasiłek celowy wszczyna postępowanie administracyjne, w ramach którego przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy oraz ustalana jest sytuacja osobista i dochodowa osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
 2. W celu przeprowadzenia postępowania wymagane jest przedstawienie do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dostarczenie dokumentów lub złożenie oświadczeń potwierdzających sytuację finansową wnioskodawców oraz w razie konieczności innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową i oświadczeń, które określa pracownik socjalny.
 3. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek na leki wymagane jest dostarczenie wycenionej przez aptekę recepty oraz na wniosek pracownika socjalnego zaświadczenia  potwierdzającego, że zakup leków jest konieczny.
 4. Wysokość przyznawanych zasiłków celowych ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb wnioskodawców i okoliczności danej sprawy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości finansowych MOPR.
 5. W przypadku otrzymania zasiłku celowego na leki, klient po zakupieniu leków zobowiązany jest do przedłożenia pracownikowi socjalnemu wystawionych imiennie na klienta faktur VAT lub rachunków potwierdzających dokonany zakup.
 6. Ośrodek posiada możliwość realizacji recept bezpośrednio w wyznaczonych aptekach w szczególności dla osób opuszczających szpital oraz osób które muszą pilnie wykupić leki np. dla dzieci tut.  Decyzję o zastosowaniu w/w trybu podejmuje Kierownik DPPS lub Koordynator Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym po potwierdzeniu w DPPS Roosevelta, że realizacja recepty jest możliwa w związku z zawartymi umowami.
 7. Każde postępowanie administracyjne w sprawie zasiłku celowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Wnioskodawca w terminie 14 dni od odebrania decyzji ma prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tutejszego ośrodka chyba że złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

 

§ 5

Każdy pracownik socjalny prowadzący postępowanie dotyczące zasiłku celowego zobowiązany jest do zapoznania wnioskodawcy z niniejszymi zasadami oraz odebrania oświadczenia opatrzonego podpisem klienta potwierdzającego pouczenie o zasadach ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej w MOPR. W przypadku zmiany niniejszych zasad procedurę zapoznania klienta z zasadami należy powtórzyć.

 

§ 6

Zasady ubiegania się o zasiłki celowe podawane są do publicznej wiadomości na ogólnie dostępnej stronie internetowej MOPR oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.