Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 w Maciejowie

ul. Wyzwolenia 7
41-800 Zabrze

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

tel.  32 271 64 31, 32 271 64 32

Pracownicy socjalni przyjmują strony w godzinach 7.30-10.30 oraz 14.30-15.30.
Odbiór decyzji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Pracownicy socjalni podejmują współpracę z osobami i rodzinami mającą na celu umożliwienie im przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

W ramach pomocy udzielamy:

świadczeń pieniężnych

 • zasiłki okresowe
 • zasiłki stałe
 • zasiłki celowe i specjalne

świadczeń niepieniężnych m.in:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • pomoc w formie posiłków i żywności,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

DPPS Maciejów zasięgiem obejmuje następujące ulice:

Armii Krajowej
Banacha
Botaniczna
Brzozowa
Bydgoska
Chełmońskiego
Chłopska
Ciupki
Curie-Skłodowskiej
Czarnieckiego
Czogały
Czysta
Damrota
Dożynkowa
Dubiela
Dworska
Dygasińskiego
Fontanusa
Franciszkańska
Fredry
Galla
Gałczyńskiego
Gdańska
Gierałtowicka
Gliwicka
Góry św. Anny
Grottgera
Grunwaldzka
Hermisza
Hubera
Kaszubska
Kilińskiego
Klosego
Knurowska
Kochanowskiego
Kołłątaja
Kondratowicza
Kotarbińskiego
Kowalczyka
Kruczka
Łangowskiego
Łanowa
Madei
Maszyńskiego
Męczenników Majdanka
Mielżyńskiego 105 wzwyż
Morwowa
Myśliwska
Nad Kanałem
Nawrata
Niedziałkowskiego
Nocznickiego
Norwida
Nowa
Objazdowa
Olimpijska
Opawska
Orląt Lwowskich
Pani Twardowskiej
Pestalozziego
Piłsudskiego
Plac Kazimierza Wielkiego
Plac Kopernika
Plac Słowiański
Podgórna
Pokoju
Poprzeczna
Poranna
Poznańska
Prenżyny
Prudnicka
Przy Bramie
Przyszowicka
Reform Rolnych
Rochowiaka
Rybnicka
Rzeczna
Skalista
Słowackiego
Sobieraja
Sokolska
Srebrna
Staromiejska
Staropolska
Szkubacza
Szpitalna
Ściegiennego
Tatarkiewicza
Tkocza
Topolowa
Torowa
Trocera 38-54(P) i od 55 wzwyż
Tylna
Uchodźców
Warszawska
Webera
Wiarusów
Wierzbowa
Wolności 1-70
Wolska
Wołodyjowskiego
Wrzosowa
Wyspiańskiego
Zakopiańska
Zaolziańska
Zygmunta Augusta
Żelazna
Żnieńskiej
Żółkiewskiego

Olimpijska
Opawska
Orląt Lwowskich
Pani Twardowskiej
Pestalozziego
Piłsudskiego
Plac Kazimierza Wielkiego
Plac Kopernika
Plac Słowiański
Podgórna
Pokoju
Poprzeczna
Poranna
Poznańska
Prenżyny
Prudnicka
Przy Bramie
Przyszowicka
Reform Rolnych
Rochowiaka
Rybnicka
Rzeczna
Skalista
Słowackiego
Sobieraja
Sokolska
Srebrna
Staromiejska
Staropolska
Szkubacza
Szpitalna
Ściegiennego
Tatarkiewicza
Tkocza
Topolowa
Torowa
Trocera 38-54(P) i od 55 wzwyż
Tylna
Uchodźców
Warszawska
Webera
Wiarusów
Wierzbowa
Wolności 1-70
Wolska
Wołodyjowskiego
Wrzosowa
Wyspiańskiego
Zakopiańska
Zaolziańska
Zygmunta Augusta
Żelazna
Żnieńskiej
Żółkiewskiego

Dominującymi problemami wśród osób korzystających z pomocy DPPS Maciejów są bezrobocie i niepełnosprawność.

Oprócz zadań i obowiązków wynikających z zakresu czynności pracownicy socjalni realizują, także inne zadania:

 •  – działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu. Wszystkie osoby mające problem z alkoholem są kierowane do koordynatora ds. uzależnień przy DPPS Maciejów, który udziela porad w każdy piątek w godz. 8.00-10.00. Działania polegają na motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego w celu poprawy społecznego funkcjonowania, a także na wspieraniu w utrzymaniu trzeźwości. Koordynator na bieżąco współpracuje z Koordynatorem ds. uzależnień MOPR, OPiLU, Izbą Wytrzeźwień, Miejską Komisją ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Szpitalami Psychiatrycznymi.
 • –  poradnictwo i pomoc w kontaktach z instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc.
 • –  działania dot. procedury NIEBIESKIEJ KARTY, udzielanie wsparcia i pomocy na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą,
 • – działania w zakresie sprawowania przez rodziców właściwej opieki nad małoletnimi dziećmi, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym.
 • – w ostatnim czasie można ponadto zaobserwować dużą ilość osób starszych, które wymagają szczególnej pomocy. Pracownicy socjalni podejmują działania polegające na wspieraniu, motywowaniu, towarzyszeniu, poradnictwie, monitorowaniu, rozszerzaniu kontaktów społecznych, budowaniu sieci wsparcia społecznego oraz edukacji.

Pracownicy socjalni podejmują współpracę z osobami i rodzinami mającą na celu umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.