Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 w Maciejowie

ul. Wyzwolenia 7
41-800 Zabrze

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

tel.  32 271 64 31, 32 271 64 32

Pracownicy socjalni przyjmują strony w godzinach 7.30-10.30 oraz 14.30-15.30.
Odbiór decyzji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Maciejów działalnością obejmuje obszar Śródmieścia i okolic włącznie z dzielnicą miasta Maciejów. W rejonie pracy DPPS Maciejów znajduje się wiele ważnych instytucji m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Szpital Specjalistyczny. Siedzibę ma tu również Zakład Opiekuńczo Leczniczy oraz Dom Pomocy Społecznej.

Dominującymi problemami wśród osób korzystających z pomocy DPPS Maciejów są bezrobocie i niepełnosprawność.

Oprócz zadań i obowiązków wynikających z zakresu czynności pracownicy socjalni realizują, także inne zadania:

 • działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu. Wszystkie osoby mające problem z alkoholem są kierowane do koordynatora ds. uzależnień przy DPPS Maciejów, który udziela porad w każdy piątek w godz. 8.00-12.00. Działania polegają na motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego w celu poprawy społecznego funkcjonowania, a także na wspieraniu w utrzymaniu trzeźwości. Koordynator na bieżąco współpracuje z Koordynatorem ds. uzależnień MOPR, OPiLU, Izbą Wytrzeźwień, Miejską Komisją ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Szpitalami Psychiatrycznymi.
 • działania dot. procedury NIEBIESKIEJ KARTY, udzielanie wsparcia i pomocy na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą,
 • działania prowadzone w związku z projektem „DROGOWSKAZ” współfinansowanym prze Unię Europejską w ramach EFS.
 • działania w zakresie sprawowania przez rodziców właściwej opieki nad małoletnimi dziećmi, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym.
 • w ostatnim czasie można ponadto zaobserwować dużą ilość osób starszych, które wymagają szczególnej pomocy. Pracownicy socjalni podejmują działania polegające na wspieraniu, motywowaniu, towarzyszeniu, poradnictwie, monitorowaniu, rozszerzaniu kontaktów społecznych, budowaniu sieci wsparcia społecznego oraz edukacji.

Pracownicy socjalni podejmują współpracę z osobami i rodzinami mającą na celu umożliwienie im przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

W ramach pomocy udzielamy:

świadczeń pieniężnych

 • zasiłki okresowe
 • zasiłki stałe
 • zasiłki celowe i specjalne

świadczeń niepieniężnych m.in:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • pomoc w formie posiłków i żywności,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast