Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 w Biskupicach

ul. Bytomska 28
tel. 32 274 73 34

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

Program Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 82
tel. 32 274 94 01

DPPS Biskupice swym działaniem obejmuje obszar od ul. Kasprowicza do ul. Szyb Wschodni. Zespół pracowników socjalnych wykonuje zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej i innych obowiązujących aktów prawnych. Na terenie dzielnicy realizowany jest Program Aktywności Senioralnej w ramach Centrum Aktywności Senioralnej. Ponadto pracownicy socjalni wykonują czynności służbowe na terenie dwóch szpitali znajdujących się w dzielnicy.

Na co dzień pracownicy socjalni przyjmują w budynku przy ul. Bytomska 28 od godz. 7.30 do 10.30 i od godz. 14.30 do 15.30. W godz. 10.30 do 14.30 pracownicy wykonują pracę w środowisku.

W DPPS Biskupice realizowana jest procedura „Niebieska karta”, przy współpracy z dzielnicowymi z Komisariatu II Policji w Zabrzu oraz MZI.

Działania pracowników socjalnych:

• udzielanie wsparcia w formie pieniężnej i niepieniężnej oraz pracy socjalnej
• wspieranie w formie pracy socjalnej przez pracownika środowiskowego
• analizowanie i diagnozowanie problemów rodzin, kierowanie do wsparcia asystentów rodziny,
• organizowanie grup i zespołów mających na celu analizę współpracy z rodzinami objętymi nadzorem kuratora,
• analizowanie zagrożeń wykluczenia społecznego osób i rodzin,
• koordynowanie skierowań do programu POPŻ i współpraca z instytucjami realizującymi te zadania, min. Chrześcijańska Służba Charytatywna i Ruch Obrony Bezrobotnego.
• wspieranie rodzin i osób nie korzystających ze wsparcia finansowego, a wymagających pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, kontaktu z lekarzami. Pomoc w załatwieniu wszelkich koniecznych spraw mieszczących się w zadaniach i możliwościach pomocy społecznej.
• pomoc w aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób i rodzin długotrwale bezrobotnych.
• promowanie profilaktyki prozdrowotnej.
• kierowanie i wspieranie rodzin z problemem uzależnień do instytucji zajmujących się leczeniem i terapią,
• wspieranie rodzin i osób z problemami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
• wspieranie i aktywizowanie społeczne osób starszych poprzez udział w działaniach Programie Aktywności Senioralnej oraz innych instytucji w mieście,
• aktywizowanie i mobilizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do udziału w działaniach Centrum Wsparcia Środowiskowego.