Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 w Biskupicach

ul. Bytomska 28
tel. 32 274 73 34

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

 

DPPS Biskupice swym działaniem obejmuje obszar od ul. Kasprowicza do ul. Szyb Wschodni.  Ponadto pracownicy socjalni wykonują czynności służbowe na terenie Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowa 4 oraz w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Koziołka 1.

Pracownicy socjalni przyjmują w budynku przy ul. Bytomska 28 od godz. 7.30 do 10.30 i od godz. 14.30 do 15.30. W godz. 10.30 do 14.30 pracownicy wykonują pracę w środowisku.

Działania pracowników socjalnych:

• udzielanie wsparcia w formie pieniężnej i niepieniężnej oraz pracy socjalnej
• wspieranie w formie pracy socjalnej przez pracownika środowiskowego
• analizowanie i diagnozowanie problemów rodzin, kierowanie do wsparcia asystentów rodziny,
• organizowanie grup i zespołów mających na celu analizę współpracy z rodzinami objętymi nadzorem kuratora,
• analizowanie zagrożeń wykluczenia społecznego osób i rodzin,
• koordynowanie skierowań do programu POPŻ i współpraca z instytucjami realizującymi te zadania, min. Chrześcijańska Służba Charytatywna i Ruch Obrony Bezrobotnego.
• wspieranie rodzin i osób niekorzystających ze wsparcia finansowego, a wymagających pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, kontaktu z lekarzami. Pomoc w załatwieniu wszelkich koniecznych spraw mieszczących się w zadaniach i możliwościach pomocy społecznej.
• pomoc w aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób i rodzin długotrwale bezrobotnych.
• promowanie profilaktyki prozdrowotnej.
• kierowanie i wspieranie rodzin z problemem uzależnień do instytucji zajmujących się leczeniem i terapią,
• wspieranie rodzin i osób z problemami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, poprzez kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
• zapewnianie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej,
• pomoc w załatwianiu i kompletowaniu dokumentacji związanej z umieszczeniem w domu pomocy społecznej
• wsparcie osób dotkniętych działaniami wojennymi na terenie Ukrainy w formie pomocy wynikającej z obowiązujących przepisów