„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022”

Miasto Zabrze przystąpiło do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu będzie wyłoniony w drodze złożonej oferty podmiot który bezpośrednio będzie odpowiedzialny za świadczenie usług opieki asystenckiej zaś za kwestie związane z procedurą naboru oraz składaniem niezbędnej dokumentacji odpowiedzialny będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Głównym celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, poprzez zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. W godzinach realizacji asystentury osobistej nie będą mogły być świadczone inne formy pomocy usługowej tj. usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Usługi asystenta mogą być świadczone przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zachowaniem niżej wymienionych limitów i w oparciu o przepisy wynikające z Kodeksu Pracy.

Adresatami wsparcia są:

  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • Osoby posiadające:
  1. Orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.I. z 2021 r. poz.573);
  2. Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) .

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością oraz komunikacją.

W ramach asystentury osobistej, rocznie na jednego uczestnika programu przypadają następujące limity:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

1) Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3) Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług w ramach asystentury osobistej proszone są o dostarczenie:

  • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022
  • Zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022
  • Klauzuli informacyjnej w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 – Gmina
  • Klauzuli informacyjnej w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 – Minister

Dokumenty należy złożyć w siedzibach Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-10:30 oraz 14:30-15:30.

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Biskupice           ul. Bytomska 28

 tel. 32 274 73 34

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Maciejów           ul. Wyzwolenia7

tel. 32 271 64 31

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Centrum            ul. Wyzwolenia 7

tel. 32 271 64 31

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Zaborze              ul. Wolności 321

tel. 32 271 00 26

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Rokitnica           ul. Jordana 2

tel. 32 272 46 94

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Mikulczyce        ul. Tarnopolska 57

tel. 32 271 86 51

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Kończyce           ul. Przemysłowa 6

tel. 32 275 03 52

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Realizacja Programu została zaplanowana do 31 grudnia 2022 r.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 5 267 130, 00 zł, Z CZEGO 5 264 730, 00 zł  DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 Dodatkowe informacje o Programie ” Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 znajdziesz pod adresem:

Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

plik do pobrania:

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022" - informacja na stronę
[Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022 - informacja na stronę.pdf – Pobrano 13463 razy – 478,06 KB]

Zalacznik-nr-9-do-programu-1633962976
[Zalacznik-nr-9-do-programu-1633962976.docx – Pobrano 14288 razy – 26,95 KB]

Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971
[Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971.docx – Pobrano 13582 razy – 32,95 KB]

Zał.13 Klauzula informacyjna I
[Zał.13 Klauzula informacyjna I.docx – Pobrano 13256 razy – 25,99 KB]

Zał.14 Klauzula informacyjna II
[Zał.14 Klauzula informacyjna II.docx – Pobrano 13450 razy – 19,37 KB]