Podstawą działania Klubu jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 2008 r. Realizując swoje statutowe cele KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Do zadań Klubu należy w szczególności

• reintegracja społeczna i zawodowa,
• prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
• organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
• prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
• integracja działań lokalnej społeczności,
• opracowanie i realizacja programów pomocowych,
• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu,

Klub Integracji Społecznej

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KIS

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne , bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Zabrza.
Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej.
Wniosek o uczestnictwo w zajęciach kandydat składa za pośrednictwem pracownika socjalnego w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika.
Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.
Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:
1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
2. uzależnieni od alkoholu,
3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ZAJĘCIA KIS

to spotkania grupowe oraz rozmowy doradcze i konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów, konsultantów ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego oraz pracowników socjalnych.

Prowadzimy warsztaty doradztwa zawodowego, psychoedukację, treningi wzmacniające odporność psychiczną, konsultacje i wsparcie indywidualne, wzmacniamy kompetencje społeczne, promujemy aktywne formy spędzania czasu wolnego, tworzymy dla uczestników Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, kierujemy na kursy zawodowe, odpłatne staże, organizujemy spotkania z pracodawcami, pomagamy sporządzić CV na komputerze, współpracujemy z Centrum Integracji Społecznej kierując tam naszych absolwentów.

Wsparcie naszych pracowników jest możliwe w ramach realizowanych przez MOPR projektów:

”Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” oraz „Magnes” dedykowany osobom z niepełnosprawnościami.

Podczas przerwy w zajęciach uczestniczki i uczestnicy otrzymują poczęstunek, mają również w zależności od potrzeb zapewnione bilety, w celu umożliwienia im dojazdu do KIS środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość pokrycia kosztów opieki nad dziećmi na czas zajęć.

Obowiązki Uczestnika Klubu Integracji Społecznej

1. Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:
◦ powstrzymywania się od spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie klubu;
◦ powstrzymywania się od palenia tytoniu na terenie Klubu
◦ podpisywania list obecności na zajęciach warsztatowych, samopomocowych, edukacyjnych, aktywizacyjnych i innych;
◦ powściągliwości wobec wyrażanej krytyki i sądów dotyczących poglądów i zachowania innych ludzi;
◦ usprawiedliwiania nieobecności;
◦ wypełniania ankiety ewaluacyjnej;
◦ zaakceptowania norm wytworzonych wspólnie przez uczestników Klubu;
◦ współpracy i współdziałania przy realizacji programu;
◦ dbałości o wspólne dobro, ład i porządek
◦ przestrzegania zasad współżycia społecznego
◦ poufności i ochrony danych osobowych uczestników

Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku:

a. złożenia pisemnego oświadczenia przez uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
b. stwierdzenia przez Kierownika, że nastąpiło uporczywe naruszanie postanowień Regulaminu przez uczestnika;
nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
c. Nieobecność uczestnika może być usprawiedliwiona jeżeli wynika z ważnych powodów, np. choroba czy zdarzenia losowe. W przypadku choroby uczestnik jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Za zniszczone mienie Klubu uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości spowodowanych strat.

Uczestnikiem KIS nie może być osoba, która ma prawo do:

1. zasiłku dla bezrobotnych,
2. zasiłku przedemerytalnego,
3. świadczenia przedemerytalnego,
4. renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy
5. emerytury,
6. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Kontakt

Klub Integracji Społecznej

Godziny otwarcia:
pon – pt: 7.30-15.30

telefon  : 32 630 37 49

Budynek Centrum Usług Społecznych
ul. Stalmacha 7, I piętro pokój nr 104, 41-800 Zabrze

Profil na Facebook:
https://www.facebook.com/KISZabrze

Koordynator
e-mail: kis@mopr.zabrze.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej
kispracownicysocjalni@mopr.zabrze.pl

Projekt „PAL Zandka”

Konsultant ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego

e-mail: kistrenerpracy@mopr.zabrze.pl tel. kom. 459 588 049

Psycholog

e-mail: psycholog.magnes@mopr.zabrze.pl tel. kom. 609 610 679

Klub Integracji Społecznej