Podstawą działania Klubu jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 2008r. Jesteśmy członkami Konwentu CIS-KIS. Realizując swoje statutowe cele KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Do zadań Klubu należy w szczególności

 • reintegracja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
 • organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
 • integracja działań lokalnej społeczności,
 • opracowanie i realizacja programów pomocowych,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu,
 • organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KIS

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne , bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Zabrza.
Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej.
Wniosek o uczestnictwo w zajęciach kandydat składa za pośrednictwem pracownika socjalnego w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika.

Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 4. chorzy psychicznie,w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Zajęcia KIS

to spotkania grupowe oraz rozmowy doradcze i konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone przez psychologów, konsultantów ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego oraz pracowników socjalnych są pogrupowane w trzy główne bloki tematyczne:

 • warsztaty doradztwa zawodowego,
 • psychoedukację,
 • edukację społeczną.

Z KIS współpracują również: położna, terapeuta uzależnień, wizażysta, dietetyk, którzy służą specjalistyczną wiedzą naszym uczestniczkom i uczestnikom.

Podczas przerwy w zajęciach uczestniczki i uczestnicy otrzymują poczęstunek, mają również w zależności od potrzeb zapewnione bilety, w celu umożliwienia im dojazdu do KIS środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość pokrycia kosztów opieki nad dziećmi na czas zajęć.

W Klubie dostępna jest lokalna prasa oraz stanowisko komputerowe z dostępem do internetu dla osób poszukujących ofert pracy.

Obowiązki Uczestnika Klubu Integracji Społecznej

 1. Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:
  • powstrzymywania się od spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie klubu;
  • powstrzymywania się od palenia tytoniu na terenie Klubu
  • podpisywania list obecności na zajęciach warsztatowych, samopomocowych, edukacyjnych, aktywizacyjnych i innych;
  • powściągliwości wobec wyrażanej krytyki i sądów dotyczących pogladów i zachowania innych ludzi;
  • usprawiedliwiania nieobecności;
  • wypełniania ankiety ewaluacyjnej;
  • zaakceptowania norm wytworzonych wspólnie przez uczestników Klubu;
  • współpracy i współdziałania przy realizacji programu;
  • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek
  • przestrzegania zasad współżycia społecznego
  • poufności i ochrony danych osobowych uczestników

Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia przez uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
 2. stwierdzenia przez Kierownika, że nastąpiło uporczywe naruszanie postanowień Regulaminu przez uczestnika;
  nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
 3. Nieobecność uczestnika może być usprawiedliwiona jeżeli wynika z ważnych powodów, np. choroba czy zdarzenia losowe. W przypadku choroby uczestnik jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Za zniszczone mienie Klubu uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości spowodowanych strat.

Uczestnikiem KIS nie może być osoba która ma prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych,
 2. zasiłku przedemerytalnego,
 3. świadczenia przedemerytalnego,
 4. renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy
 5. emerytury,
 6. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Kontakt

Klub Integracji Społecznej

Godziny otwarcia:
pon – pt: 7.30-15.30
Budynek Centrum Usług Społecznych

Stalmacha 7 I piętro, 41-800 Zabrze

Profil na Facebook:
https://www.facebook.com/KISZabrze

Kierownik tel. : 32 630 37 56

e-mail: kis@mopr.zabrze.pl

Prace społecznie – użyteczne

tel.: 32 630 37 56, tel. kom. 603 602 469
e-mail: psu@mopr.zabrze.pl

Pracownicy socjalni:
kispracownicysocjalni@mopr.zabrze.pl

tel. 32 630 37 55

 

Projekt „Magnes”

Konsultant ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego

e-mail: kispracownicy@mopr.zabrze.pl tel. kom. 459 592 524

Psycholog

e-mail: psycholog.magnes@mopr.zabrze.pl tel. kom. 609 610 679

 

Projekt „PAL Zandka”

Konsultant ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego

e-mail: kistrenerpracy@mopr.zabrze.pl tel. kom. 459 588 049

 

Klub Integracji Społecznej
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast