Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć następujące dokumenty:

  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych), wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, WYDANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA 30 DNI PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU;
  • DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (np.: historia choroby / karty informacyjne leczenia szpitalnego / wyniki badań specjalistycznych) w formie: wyciągów, odpisów, kopii (kserokopie / skan) lub wydruków – uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku dostarczenia nieuwierzytelnionych kopii – należy przedstawić (do wglądu) oryginały. Zgodnie bowiem z art. 76a § 2b zdanie pierwsze k.p.a. – upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem;
  • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np.: orzeczenia organów rentowych);
  • W przypadku złożenia wniosku przez przedstawiciela ustawowego – należy przedstawić dokument potwierdzający fakt jego ustanowienia;
  • W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez ośrodek pomocy społecznej – należy załączyć pisemną zgodę osoby zainteresowanej (lub przedstawiciela ustawowego), której wniosek dotyczy;
  • W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika – należy dołączyć akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania strony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć następujące dokumenty:

  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, WYDANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA 30 DNI PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU;
  • DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (np.: historia zdrowia i choroby dziecka / karty informacyjne leczenia szpitalnego / wyniki badań specjalistycznych) w formie: wyciągów, odpisów, kopii (kserokopie / skan) lub wydruków – uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku dostarczenia nieuwierzytelnionych kopii – należy przedstawić (do wglądu) oryginały. Zgodnie bowiem z art. 76a § 2b zdanie pierwsze k.p.a. – upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem;
  • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności (np.: opinie wychowawców / orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych);
  • W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez ośrodek pomocy społecznej – należy załączyć pisemną zgodę lub przedstawiciela ustawowego dziecka;
  • W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika – należy dołączyć akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania strony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.