Celem uzyskania karty parkingowej należy przedłożyć w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu (ul. 3 Maja 16, pokój nr 001, parter) następujące dokumenty:

 • wniosek w sprawie wydania karty parkingowej
 • fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami-z wyjątkiem osób, których fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (brak możliwości opłaty gotówkowej w PZON w Zabrzu) .
 • Nr rachunku bankowego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  41-800 Zabrze, ul. 3 Maja16
 • ING Bank Śląski 42 1050 1298 1000 0023 5392 6997 z dopiskiem „opłata za wydanie karty parkingowej- dot. (imię i nazwisko wnioskodawcy)”
  do wglądu:
  – oryginał prawomocnego i ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (pozytywnie określone wskazanie w pkt.9 dotyczącym spełnienia przesłanek ustawowych do wydania karty parkingowej)
  – aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Uwaga! Twoja karta parkingowa może być wkrótce nieważna!

(Informacja dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat oraz karty parkingowe wydane na okres 5 lat – których ważność upływa w 2019 r.)

1 Lipca 2019 r. mija 5 lat od momentu wejścia w życie przepisów nowelizujących wydawanie kart parkingowych. Od tego momentu karty parkingowe wydawane są na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż lat

5. Tym samym tracić będą ważność te karty parkingowe, które zostały wydane po tej dacie.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie uprawniające do otrzymania karty parkingowej i których ważność upływa w okresie oznaczonym w tym dokumencie w przypadku chęci otrzymania tego dokumentu powinny złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej OSOBIŚCIE* w siedzibie organu przedstawiając (do wglądu) prawomocną decyzji.

Ponadto do wniosku o wydanie karty parkingowej – osoba niepełnosprawna dołącza: fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm – odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (UWAGA! Brak jest możliwości uiszczenia tej opłaty w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu).

Z uwagi na fakt, iż brak jest możliwości posiadania przez osobę niepełnosprawną w jednym czasie więcej niż jednej karty parkingowej – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu informuje, iż MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ MOŻE NASTĄPIĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA 30 DNI PRZED DNIEM WYGAŚNIĘCIA POPRZEDNIEJ KARTY PARKINGOWEJ**. Zgodnie bowiem z § 8 ust. 2 rozporządzenia*** – w przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.

* Konieczność osobistego złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej nie dotyczy: osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów; osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

** W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty parkingowej – osoba niepełnosprawna może wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnej karty parkingowej w każdym czasie, informując jednocześnie organ o przyczynie zniszczenia/zagubienia

*** Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)