Celem uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy przedłożyć w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu (ul. 3 Maja 16, pokój nr 001, parter) następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  2. ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/wskazaniach do ulg i uprawnień do wglądu (w przypadku gdy osoba zainteresowana posiada ostatnie prawomocne orzeczenie wydane przez inny zespół niż PZON w Zabrzu należy dołączyć kserokopię posiadanego orzeczenia),
  3. fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania –fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
  4. kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy– w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem.

UWAGA! Od 1 marca 2020 wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym terminie lub według grafiku wywieszonego na tablicy ogłoszeń.

1 września 2017 r. zmienił się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymację wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej (lub jej przedstawiciela ustawowego), która musi przedstawić do wglądu ostatnie prawomocne orzeczenie.

Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia. Ważność samej legitymacji nie może być jednak dłuższa niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.

Dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności są wpisywane na wniosek osoby zainteresowanej. Dane te zapisane są na legitymacji za pomocą kodu QR.

Nie ma konieczności wymiany “starych” legitymacji.