ODPOWIEDŹ: TAK
Dokumentacja medyczna jest niezbędna do wyznaczenia właściwego składu orzekającego do przeprowadzenia badania i wydania decyzji.

ODPOWIEDŹ: NIE
Prócz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia niezbędna jest dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia dziecka / osoby zainteresowanej.

ODPOWIEDŹ: NA 30 DNI PRZED DNIEM JEGO WYGAŚNIĘCIA.
Jednak w przypadku gdy nastąpiła istotna zmiana stanu zdrowia, wniosek ten można złożyć w każdym czasie trwania ważności orzeczenia.

ODPOWIEDŹ: WYNIKA TAK BOWIEM Z PRZEPISÓW
Wydanie nowego orzeczenia w okresie ważności dotychczasowego prowadziłoby do sytuacji istnienia w tym samym czasie dwóch decyzji dotyczących statusu osoby niepełnosprawnej i w konsekwencji oznaczałoby nieważność powyższych decyzji, co wynika z reguł postępowania określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

ODPOWIEDŹ: NIE
W 1997 r. zmieniły się zasady orzekania o niepełnosprawności. Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa – regulowane dwoma różnymi ustawami i prowadzonymi przez różne instytucje:

  1. orzecznictwo do celów pozarentowych (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
  2. orzecznictwo do celów rentowych (ZUS, KRUS, MSWiA) – które zastąpiły dawne Komisje Lekarskie do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia – które to wydawały grupy inwalidzkie.

ODPOWIEDŹ:
Lekarz dokonujący jej analizy uznał , iż winna zostać ona uzupełniona o dokumenty wskazane w zawiadomieniu bowiem na chwilę obecną jest ona niewystarczająca do wydania orzeczenia. Dopiero po jej uzupełnieniu organ ma możliwość wyznaczenia terminu posiedzenia składu orzekającego.

ODPOWIEDŹ: NIE.
Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z załącznikami może być również złożony przez inną osobę (bez konieczności jej upoważniania) lub wysłany pocztą.

ODPOWIEDŹ:
Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka z województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.

ODPOWIEDŹ: TAK.
Wniosek o wydanie orzeczenia może być rozpatrzony bez konieczności udziału osoby zainteresowanej lub dziecka w posiedzeniu składu orzekającego w przypadku gdy: osoba taka jest niezdolna do odbycia podróży w związku z długotrwałą i nierokującą poprawy chorobą – poświadczoną stosownym zaświadczeniem lekarskim. W tej sytuacji posiedzenie składu orzekającego przeprowadzone jest w miejscu pobytu takiej osoby lub zaocznie (bez udziału strony) – wyłącznie na podstawie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: NIE.
Orzekanie o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia osoby orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania – będących następstwem naruszenia sprawności organizmu. Przyjęte zasady orzekania oznaczają, iż orzekanie o niepełnosprawności ma charakter kompleksowy. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością.