CZY W MOMENCIE SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ?
CZY SAMO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA WYSTARCZY DO WYDANIA ORZECZENIA?
KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PONOWNE WYDANIE ORZECZENIA?
DLACZEGO GDY SKŁADAM WNIOSEK O PONOWNE WYDANIE ORZECZENIA NA 30 DNI PRZED DNIEM JEGO WYGAŚNIĘCIA, NIE MOGĘ MIEĆ WYZNACZONEGO TERMINU KOMISJI W CZASIE TYCH 30 DNI?
CZY ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST TYM SAMYM CO GRUPA INWALIDZKA?
DLACZEGO ZOSTAŁEM WEZWANY DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ?
CZY WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA MUSI BYĆ ZŁOŻONY OSOBIŚCIE?
JAK NALEŻY PODPISAĆ WNIOSEK SKORO NIE POTRAFIĘ SIĘ PODPISAĆ?
CZY MÓJ WNIOSEK MOŻE ZOSTAĆ ROZPATRZONY BEZ MOJEGO UDZIAŁU NA POSIEDZENIU SKŁADU ORZEKAJĄCEGO?
CZY WYDANE ORZECZENIE OCENIA TYLKO MÓJ STAN ZDROWIA ?
CZY W MOMENCIE SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ?

ODPOWIEDŹ: TAK
Dokumentacja medyczna jest niezbędna do wyznaczenia właściwego składu orzekającego do przeprowadzenia badania i wydania decyzji.

CZY SAMO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA WYSTARCZY DO WYDANIA ORZECZENIA?

ODPOWIEDŹ: NIE
Prócz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia niezbędna jest dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia dziecka / osoby zainteresowanej.

KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PONOWNE WYDANIE ORZECZENIA?

ODPOWIEDŹ: NA 30 DNI PRZED DNIEM JEGO WYGAŚNIĘCIA.
Jednak w przypadku gdy nastąpiła istotna zmiana stanu zdrowia, wniosek ten można złożyć w każdym czasie trwania ważności orzeczenia.

DLACZEGO GDY SKŁADAM WNIOSEK O PONOWNE WYDANIE ORZECZENIA NA 30 DNI PRZED DNIEM JEGO WYGAŚNIĘCIA, NIE MOGĘ MIEĆ WYZNACZONEGO TERMINU KOMISJI W CZASIE TYCH 30 DNI?

ODPOWIEDŹ: WYNIKA TAK BOWIEM Z PRZEPISÓW
Wydanie nowego orzeczenia w okresie ważności dotychczasowego prowadziłoby do sytuacji istnienia w tym samym czasie dwóch decyzji dotyczących statusu osoby niepełnosprawnej i w konsekwencji oznaczałoby nieważność powyższych decyzji, co wynika z reguł postępowania określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

CZY ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST TYM SAMYM CO GRUPA INWALIDZKA?

ODPOWIEDŹ: NIE
W 1997 r. zmieniły się zasady orzekania o niepełnosprawności. Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa – regulowane dwoma różnymi ustawami i prowadzonymi przez różne instytucje:

  1. orzecznictwo do celów pozarentowych (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
  2. orzecznictwo do celów rentowych (ZUS, KRUS, MSWiA) – które zastąpiły dawne Komisje Lekarskie do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia – które to wydawały grupy inwalidzkie.
DLACZEGO ZOSTAŁEM WEZWANY DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ?

ODPOWIEDŹ:
Lekarz dokonujący jej analizy uznał , iż winna zostać ona uzupełniona o dokumenty wskazane w zawiadomieniu bowiem na chwilę obecną jest ona niewystarczająca do wydania orzeczenia. Dopiero po jej uzupełnieniu organ ma możliwość wyznaczenia terminu posiedzenia składu orzekającego.

CZY WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA MUSI BYĆ ZŁOŻONY OSOBIŚCIE?

ODPOWIEDŹ: NIE.
Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z załącznikami może być również złożony przez inną osobę (bez konieczności jej upoważniania) lub wysłany pocztą.

JAK NALEŻY PODPISAĆ WNIOSEK SKORO NIE POTRAFIĘ SIĘ PODPISAĆ?

ODPOWIEDŹ:
Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka z województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.

CZY MÓJ WNIOSEK MOŻE ZOSTAĆ ROZPATRZONY BEZ MOJEGO UDZIAŁU NA POSIEDZENIU SKŁADU ORZEKAJĄCEGO?

ODPOWIEDŹ: TAK.
Wniosek o wydanie orzeczenia może być rozpatrzony bez konieczności udziału osoby zainteresowanej lub dziecka w posiedzeniu składu orzekającego w przypadku gdy: osoba taka jest niezdolna do odbycia podróży w związku z długotrwałą i nierokującą poprawy chorobą – poświadczoną stosownym zaświadczeniem lekarskim. W tej sytuacji posiedzenie składu orzekającego przeprowadzone jest w miejscu pobytu takiej osoby lub zaocznie (bez udziału strony) – wyłącznie na podstawie dokumentacji.

CZY WYDANE ORZECZENIE OCENIA TYLKO MÓJ STAN ZDROWIA ?

ODPOWIEDŹ: NIE.
Orzekanie o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia osoby orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania – będących następstwem naruszenia sprawności organizmu. Przyjęte zasady orzekania oznaczają, iż orzekanie o niepełnosprawności ma charakter kompleksowy. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast