Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON realizacji zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 314/ZPS/2024  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z obszaru miasta Zabrze.

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 36  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2024  poz. 44) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnie 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1945) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 571) oraz w związku z uchwałą Nr LXXIII/976/23 Rady Miasta Zabrze z dnia  30  października 2023 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. 

 

plik do pobrania:

Konkurs-2024.zip
[Konkurs-2024.zip – Pobrano 31 razy – 1,16 MB]