ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 21.05.2021 r.

ADM.261.79.2021.BG 

ZAWIADOMIENIE              

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż działając na podstawie pkt XV p pkt.3 zapytania ofertowego ADM.261.79.2021.BG z dnia 27.04.2021 r. dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” i wybrał firmę PPUH Mirko Mirosław Gajda ul. Przemysłowa 10 32-620 Brzeszcze, cena oferty : 16.128,00 zł słownie : szesnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100.

W/w Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie pkt. IX p pkt 11 a unieważnia postępowanie.

cały plik do pobrania:

2105 unieważnienie postępowania
[2105 unieważnienie postępowania .pdf – Pobrano 134 razy – 428,70 KB]