Unieważnienie cz II

Zabrze, dnia 12.11.2020 r.

ADM.260.30.2020.AP    

 ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części w części II postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

plik do pobrania:

1211 unieważnienie cz II
[1211 unieważnienie cz II.pdf – Pobrano 3 razy – 842 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast