Organizacja PSU 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych w 2024 roku.

Zasady prowadzenia prac społecznie użytecznych określają następujące przepisy:

– ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity U. z 2023 r., poz., 735) – art. 2 ust.1 pkt. 23a i ust. 3, art. 73a,

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447),

– ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z póź zm. ) – art. 8 ust.4 i art. 11 ust. 2

Przez prace społecznie użyteczne, rozumie się, w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez Prezydenta Miasta Zabrze, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne będą organizowane w Zabrzu w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2024 roku przez okres 10 miesięcy.

Do programu prac społecznie użytecznych mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

  • mają siedzibę lub oddział na terenie Zabrza,

  • statutowo zajmują się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,

  • wywiązują się z obowiązków wobec organu nadzorującego nałożonych przez ustawy
    na podstawie których działają,

  • posiadają wpis do KRS.

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne NIE MOGĄ WYKONYWAĆ PRAC WYMAGAJĄCYCH BADAŃ WYSOKOŚCIOWYCH POWYŻEJ 1 M ORAZ PRAC W WARUNKACH SZKODLIWYCH.

Proszę o podanie konkretnie stanowiska pracy o jakie Państwo wnioskują wraz z ZAKRESM OBOWIĄZKÓW JAKIE DANA OSOBA BĘDZIE WYKONYWAŁA W JEDNOSTCE I WSKAZANIE PRZEDZIAŁU GODZINOWEGO.

Wskazane godziny w przedziale czasowym będą egzekwowane podczas składania harmonogramów na dany miesiąc dla osób wykonujących PSU.

Zakres prac wykonywanych przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych musi odpowiadać zadaniom wymienionym w Uchwale Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych w Zabrzu oraz specyfice działalności prowadzonej przez daną organizację.

Organizacja pozarządowa może wnioskować o utworzenie maksymalnie do 2 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych. MOPR zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób skierowanych do wykonywania prac. Organizacje zainteresowane przystąpieniem do programu zobowiązane są dołączyć aktualny statut organizacji lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Oferty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2023 roku. Proszę o czytelne wypisywanie (tabelki zapotrzebowania) podawanie aktualnych danych (dyrektorów, prezesów etc. podmiotów) z którymi zostaną zawarte porozumienia o organizacji prac społecznie użytecznych. Proszę rówież o podanie aktulanych kontaktowych numerów telefonów osób obsługujących prace społecznie użyteczne w jednostkach i e-maili służbowych służacych do kontatku z Państwem w celu przekzaywania niezbędnych infromacji dotyczących PSU przez MOPR .

W przypadku pytań proszę o kontakt z Agnieszką Grzyb kom. 603-602-469 od pn.-pt. w godzinach 7.30-15.30.

Wypełnione zapotrzebowanie w wersji papierowej należy składać w Kancelarii MOPR ( parter budynku) przy ul. 3-go Maja 16.

Zapotrzebowanie-2024.doc
[Zapotrzebowanie-2024.doc – Pobrano 62 razy – 14,50 KB]