Zmiany

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Zabrze, dnia 13.05.2021 r.

ADM.261.100.2021.BG 

WSZYSCY WYKONAWCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, działając na podstawie pkt IX ppkt. 1

zapytania ofertowego pn.

Świadczenie usługi telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby pracowników MOPR – zamówienie współfinansowane  projektu „DOOR to DOOR”.  Fundusze Europejskie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego oraz wprowadza Załącznik nr 1A do Formularza oferty:

VI.12. Było:

Zamawiający przewiduje, iż w okresie nie krótszym niż 12 m-cy przed końcem obowiązywania umowy, może dobrać (na tych samych warunkach) 10 numerów(10 kart SIM) wraz ze sprzętem , a w okresie nie krótszym niż 6 m-cy przed końcem obowiązywania umowy, może dobrać (na tych samych warunkach) 10 numerów(10 kart SIM) już bez sprzętu, przy czym umowa na te numery będzie zawarta od dnia aktywowania kart SIM do dnia obowiązywania całościowej, zawieranej w czasie postępowania umowy kompleksowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość doboru 10 nowych telefonów z puli modeli wskazanych w pkt.11 p pkt 11.5 zapytania ofertowego.

Modyfikacja:

Zamawiający przewiduje, iż w okresie nie krótszym niż 12 m-cy przed końcem obowiązywania umowy, może dobrać (na tych samych warunkach) 10 numerów(10 kart SIM) a w okresie nie krótszym niż 6 m-cy przed końcem obowiązywania umowy, może dobrać (na tych samych warunkach) 10 numerów (10 kart SIM), przy czym umowa na te numery będzie zawarta od dnia aktywowania kart SIM do dnia obowiązywania całościowej, zawieranej w czasie postępowania umowy kompleksowej.

VIII. 1.

Było: Formularz ofertowy – załącznik 1

Modyfikacja: Formularz ofertowy – załącznik 1 lub 1A

XIII. 1.

Było: Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

Modyfikacja: Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 lub 1A

XIII.12.

Było: Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1

Modyfikacja: Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem

nr 1 lub 1A

plik do pobrania:

1305 DOKUMENTY
[1305 DOKUMENTY.zip – Pobrano 220 razy – 645,61 KB]