ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 05.05.2021 r.

ADM.261.100.2021.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. Kontaktowy 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl; www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn. zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

CPV :     64212000-5 – usługa telefonii komórkowej

                64200000-8 – usługi telekomunikacyjne

                32250000-0 – telefony komórkowe

 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zawarcie umowy na świadczenie usług na okres 24 m-cy w terminie: 1.07.2021 – 30.06.2023 Świadczenie usługi telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby pracowników MOPR – zamówienie współfinansowane projektu „DOOR to DOOR” . Fundusze Europejskie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

cały plik do pobrania:

0505 ZO Telefonia komorkowa
[0505 ZO Telefonia komorkowa .pdf – Pobrano 543 razy – 12,34 MB]