ODPOWIEDŹ na pytania

Zabrze dnia 12.05.2021 r.

ADM.261.100.2021.BG                                                                                                                                                                     

– Wszyscy Wykonawcy –

            W dniu dzisiejszym, tj. 12.05.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego Wykonawcy pytanie do Zapytania ofertowego pn: Zawarcie umowy na świadczenie usług na okres 24 m-cy w terminie: 1.07.2021 – 30.06.2023 Świadczenie usługi telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby pracowników MOPR – zamówienie współfinansowane z projektu „DOOR to DOOR”. Fundusze Europejskie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu działając na podstawie pkt IX p.pkt.3 Zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy oraz udostępnia wyjaśnienia na stronie internetowej, na której zamieszczono Ogłoszenie o Zamówieniu.

cały dokument do pobrania:

1305 Odpowiedź na pytania
[1305 Odpowiedź na pytania.pdf – Pobrano 137 razy – 1,31 MB]