Projekt Wsparcie dzieci

Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Data zawarcia umowy: 31.07.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 802 995,00 zł w tym:

– dofinansowanie ze środków europejskich: 676 764,19 zł,

– dofinansowanie ze środków krajowych: 126 230,81 zł.

Okres realizacji: 31.07.2020 – 30.11.2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Podejmowane w ramach projektu działania mają wzmocnić rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadaptacyjne.
W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

W ramach projektu kwotę 702 tys. zł przeznaczono na zakup 234 laptopów wraz
z oprogramowaniem (124 laptopów dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 110 laptopów dla wychowanków COPOW w Zabrzu). Za 30 tys. zł zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny (dziesięć telewizorów dla dziesięciu placówek opiekuńczo wychowawczych w Zabrzu). 50 tys. 995 zł przeznaczone zostanie na zakup środków ochrony dla rodzin zastępczych oraz Centrum (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji), a 20 tys. zł na wyposażenie czterech miejsc izolacji w Centrum.

Po pięciu latach od zakończenia projektu, sprzęt komputerowy i audiowizualny stanie się własnością samorządu z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Natomiast sprzęt, który będzie stanowił wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji po zakończeniu projektu i czasie epidemii powinien służyć do opieki nad dziećmi o charakterze interwencyjnym.

Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Plik do pobrania:

Projekt Wsparcie dzieci
[Projekt Wsparcie dzieci.pdf – Pobrano 6622 razy – 221,45 KB]