Ogłoszenie o zamówieniu

ADM.260.8.2020.AP
 ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl
(zakładka zamówienia publiczne), www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „pzp” – art. 138o
I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138 o ust. 2-4 ww. ustawy.

 II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyjazdowe warsztaty z zakresu poprawy komunikacji dla uczestników projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W jednym wyjeździe weźmie udział od 10 do 30 uczestników (uczestniczek) projektu,  od 5 do 15 dzieci uczestników (uczestniczek) oraz od 1 do 4 opiekunów osób zależnych.

 CPV: 80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

CPV: 55320000-9  – usługi podawania posiłków

CPV: 85312110-3 – usługi opieki dziennej nad dziećmi

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia   

 III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zamierza zrealizować wyjazdy warsztatowe w okresie  od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.04.2020 r. do dnia  30.11.2020 r.

Odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi wyjazdami powinny wynosić minimum 2 miesiące.

Pierwszy wyjazd powinien na wniosek zamawiającego odbyć się w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania
[12_02Warsztaty z zakresu poprawy komunikacji.zip – Pobrano 121 razy – 7,33 MB]